Tillväxtverket
eu-logotyp

Fonden för en rättvis omställning utökar antal industrier i Sverige

Hur ska metallindustrin i Västerbotten och raffinaderi- och kemiindustrin i Västra Götaland ställa om för att påverka miljön mindre? Nu tar Tillväxtverket fram omställningsplaner för de två industrierna i samarbete med flera aktörer. Fram till 25 februari pågår ett samråd för att identifiera de utmaningar och lösningar som fonden bör inrikta sig på.

Fonden för rättvis omställning ska ge stöd till alla medlemsländer men framför allt till de områden och regioner där klimatomställningens påverkan är som störst. Den ska också bidra till att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna i de regioner och industrier som, på grund av beroendet av fossila bränslen eller energiintensiva industrier, påverkas mest av omställningen.

I december lämnade Tillväxtverket ett förslag till regeringen på omställningsplaner för stålindustrin i Norrbotten och för mineralindustrin på Gotland. Tillväxtverkets uppdrag har nu utökats och myndigheten ska ta fram omställningsplaner för metallindustrin Västerbotten och raffinaderi- och kemiindustrin i Västra Götaland.

Samrådet genererar kunskap

Fram till 25 februari pågår ett så kallat samråd för att identifiera de utmaningar och lösningar som fonden bör inrikta sig på. Samrådet hålls också för att olika aktörer ska få delge sin kunskap på området. Det handlar bland annat om regioner, myndigheter, organisationer och universitet.

Samrådet gäller följande punkter:

  • Territoriell omställningsplan Västerbotten
  • Territoriell omställningsplan Västra Götaland
  • Operativt program för Fonden för en rättvis omställning
  • Miljöbedömning

Tillväxtverket ska lämna in ett förslag på program och omställningsplaner senast 1 mars. Därefter ska regeringen och EU-kommissionen fatta beslut om programmet och de territoriella omställningsplanerna.

Investeringar i klimatsmart teknik

Fonden för en rättvis omställning startade under 2021 och pågår fram till 2030. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för fonden.

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Pengarna kan även användas till industrinära forskning och kompetensutveckling och omskolning av anställda som berörs av klimatomställningen. Fonden för en rättvis omställning kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

Vill du få tillgång till de territoriella omställningsplanerna? Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Kristin Hedström, Tillväxtverket
namn.namn@tillvaxtverket.se

Johan Thorell, Tillväxtverket
namn.namn@tillvaxtverket.se