Tillväxtverket

Nya Fonden för en rättvis omställning

Tillväxtverket tar just nu fram ett nationellt program för EU:s programperiod 2021-27. Fonden för en rättvis omställning ska fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp.

Kristin Hedström

Kristin Hedström

Fonden för en rättvis omställning ska fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp. Den ska också tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Tillväxtverket föreslår att stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i region Gotland ska omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond.

Samråd fram till den 16 december

Fram till 16 december pågår ett samråd för att identifiera de utmaningar och lösningar som fonden bör inrikta sig på. Samrådet hålls också för att olika aktörer ska få delge sin kunskap på området.

- Underlaget skickas till regioner, myndigheter, organisationer, universitet och andra som vi tror är berörda av programmet. Men det är öppet för alla som önskar att ta del av dokumenten och som vill göra inspel, säger Kristin Hedström som ansvarar för förberedelserna för fonden.

Samrådet gäller följande punkter:

  • Utkast operativt program för Fonden för en rättvis omställning
  • Utkast territoriell omställningsplan Norrbottens län
  • Utkast territoriell omställningsplan Gotlands län
  • Remissversion miljökonsekvensbedömning av ovan material

Tillväxtverket ska lämna in ett förslag på program och omställningsplaner till regeringskansliet senast den 31 december. Därefter ska regeringskansliet fatta beslut och lämna det vidare till kommissionen.

Investeringar i klimatsmart teknik

Fonden för en rättvis omställning startar under 2021 och pågår fram till 2030. Regeringen utsåg Tillväxtverket till förvaltande myndighet för fonden tidigare i år. 

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Pengarna kan även användas till kompetensutveckling och omskolning av anställda som berörs av klimatomställningen. Fonden för en rättvis omställning kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

 

Tillväxtverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även artikeln Vilken miljöpåverkan har åtta regionalfondsprogram?`

Kontakt

Kristin Hedström, Tillväxtverket
namn.namn@tillvaxtverket.se

Helena Tsiparis, Tillväxtverket (gällande miljökonsekvensbedömning)
namn.namn@tillvaxtverket.se