Tillväxtverket

Vi förbättrar nästa programperiod

Förberedelserna inför programperioden 2021-2027 har gått in i nästa fas. Tillväxtverket har den senaste veckan gjort flera inspel till både regeringskansliet och andra myndigheter gällande den strategiska inriktningen för strukturfonderna nästa programperiod.

I höst väntas regeringen presentera strategiska ställningstaganden (en ny Partnerskapsöverenskommelse). Detta för att strukturfonderna på ett så bra sätt som möjligt ska klara av utmaningar i Sverige under nästa programperiod.

Som ett led i Tillväxtverkets framåtsträvande förberedelsearbete gjordes den 20 juni ett skriftligt inspel till Näringsdepartementet. Inspelet innehöll myndighetens syn på vad regeringens strategiska ställningstaganden bör innehålla, vilka politiska mål och särskilda mål som Regionalfonden 2021-2027 bör inriktas mot.

Tillväxtverket anser bland annat att det är viktigt att de strategiska ställningstagandena tydliggör hur de olika fonderna och programmen ska komplettera varandra. Detta för att kunna optimera användningen av EU-medel och möjliggöra samverkan med nationell politik.

Bild av en EU-flagga

Regionalfondsprogram

Gällande regionalfondsprogram föreslår Tillväxtverket att fonden inriktas mot innovation, digitalisering, företagande, kompetensutveckling samt hållbar transportinfrastruktur (järnväg, hamnar och kollektivtrafik). Miljö-, energi- och klimatfrågorna är viktiga och Tillväxtverkets utgångspunkt är att de kan adresseras inom ramen för dessa politikområden tillsammans med nationell politik. Men att vi bör ha beredskap att även inkludera politiskt mål två, Ett grönare Europa, som handlar om mer direkta miljöinvesteringar.

Landsbygdsprogrammet och socialfondsprogrammet

Förra veckan gjordes även två andra skriftliga inspel som del av regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet. Inspelen innehöll synpunkter på kommande landsbygdsprogram och kommande socialfondsprogram.

I remissvaren bejakar Tillväxtverket såväl näringslivs- och företagsperspektivet som det territoriella perspektivet och efterfrågar en nära dialog om synergier mellan Regionalfonden, Socialfonden och de delar i landsbygdsprogrammet som berör landsbygdsutveckling. Tillväxtverket lyfter bland annat behovet av en platsbaserad politik. Den ska ha förmåga till regional anpassning, samspel med regionalt utvecklingsansvariga aktörer och regionala utvecklingsstrategier. Politiken ska också uppfylla behovet att stärka den regionala genomförandekapaciteten i regionerna.