Tillväxtverket

Verksamhets­planering

Planeringen av vår verksamhet görs i flera steg och på flera nivåer inom myndigheten. Arbetet utgår från uppföljning av resultat, omvärldsbevakning och styrelsens strategiska inriktningsbeslut. Utifrån ledningsgruppens diskussioner inför planeringsarbetet, GD-& ledningsgruppens verksamhetsplan och enheternas aktivitetssplan ses myndighetsövergripande plan över.

Tillväxtverkets verksamhetsplan

Varför verksamhetsplanerar vi?

Verksamhetsplanen ska ange riktning för verksamhetens arbete och visa på våra mål, vad som är prioriterade områden för det kommande året. Vi synliggör vad vi ska uppnå, vem som gör vad och när i tid.

Verksamhetsplanen är, när den är framtagen och beslutad, ett internt styrdokument med åtaganden som följs upp tertialsvis både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Resultatet av det som genomförts utifrån verksamhetsplanen rapporteras in till departementet, via särskilda rapporter och/eller som ett grundmaterial till myndighetens årsredovisning.

Verksamhetsplaner tas fram på myndighets-, GD-& ledningsgruppsnivå. På enhetsnivå tar vi fram aktivitetsplaner som konkretiserar genomförandet.

Planeringsarbetet 2018

Planeringsprocessen är ”slimmad” i år. Det innebär att vi utgår från nuvarande underlag dvs. Tillväxtverkets (styrelsens) verksamhetsplan och GD- och ledningsgruppens plan, enheternas aktivitetsplan och enbart gör nödvändiga revideringar. Inga särskilda planeringsanvisningar tas fram. All information och styrsignaler går via avdelningscheferna och ledningsgruppen. Avdelningscheferna ansvarar för det interna planeringsarbetet och deadlines på avdelningen och sätter kraven för enheternas planering.  

I digitaliseringens anda kommer arbetet bedrivas i SharePoint. Verksamhetscontroller delar den mapp där all relevant information och underlag finns med avdelningarnas ledningsgrupper. 

Tidplan


14 september

Underlag/arbetsutkast samt instruktioner för VP-arbetet delas via

SharePoint till avdelningsledningarna med bl.a.

-Tillväxtverkets VP

-GD & LGR:s VP

-Mallar för resultatkontrakt mellan avdelningschef och GD

Här finns även mallar som kan användas till enheternas aktivitetsplaner m.m.

6 november

Senast datum för avdelningarna att ha fyllt i sina förslag till förändringar i Tillväxtverkets VP i SharePoint

13 november

Ledningsgruppsmöte: Beslut till slutlig version av Tillväxtverkets VP  & budget - inför MBL samt utskick till styrelsen

29 november

MBL: Tillväxtverket VP & budget (underlaget skickas ut ca. den 22 november)

5 december

Senast datum för avdelningarna att ha fyllt i sina förslag till ändringar i

GD & LGR:s VP

11 december

Ledningsgruppsmöte: Beslut slutlig version av GD & LGR:s VP - för

fortsatt arbete och löpande uppföljning

12 december

Styrelsebeslut av Tillväxtverkets VP & budget samt

riskanalys/intern kontrollplan

Januari 2019

Översyn av  och eventuell justering av GD & LGR:s VP utifrån slutligt

regleringsbrev för 2019


 

 

Kontakt

Maria Eriksson