Tillväxtverket

Budgetprocessen

Ett styrmedel för regeringen är tilldelningen av finansiella medel till de statliga myndigheterna. Här kan du läsa om hur vår budgetprocess ser ut.

För att använda de finansiella medel som Tillväxtverket har att tillgå på ett effektivt sätt läggs varje höst budgetar parallellt med att verksamhetsplaner tas fram. Varje enskilt anslag budgeteras separat.

Ramar för varje anslag

Budgetprocessen startar med att ramar för varje anslag tas fram centralt inom myndigheten. Ramarna bygger på de anslag som myndigheten förväntas få sig tilldelat från regeringen utifrån budgetpropositionen och innevarande års regleringsbrev. Först under de två sista veckorna på året kommer regleringsbreven för nästkommande år, vilka anger de faktiskt tilldelade medlen. Det innebär att budgetramarna kan komma att ändras efter det att budgetarna har arbetats fram.

För förvaltningsanslaget fördelas ramarna ner på avdelnings- och enhetsnivå. För sakanslagen fördelas ramarna på programnivå. Ramar för näringslivsanslaget, regionala anslaget och transportbidraget tas fram för tre år. Ramar för strukturfonderna läggs för hela programperioden. Ramar för förvaltningsanslaget tas fram för ett år i taget.

Varje anslag har en budget

Enhetscheferna gör därefter detaljerade budgetar för varje anslag för det kommande verksamhetsåret. Avdelningscheferna är ansvariga för att budgetarna för varje anslag hålls inom givna ramar för respektive avdelning. I vissa fall kan omflyttningar av medel behöva göras mellan avdelningarna. Dessa justeringar beslutas av ledningsgruppen.

När budgetarna är klara och beslutade av ledningsgruppen läses de in i ekonomisystemet Agresso för att ligga till grund för analyser vid uppföljning av ekonomin under året.