Tillväxtverket

ERUF-uppföljning

Läs om uppföljning av programmen inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som sker genom olika typer av rapporter som lämnas till EU-kommissionen och den svenska regeringen.

Programmen inom ERUF ska bidra till hållbar tillväxt i Sverige. Kunskap om hur strukturfonderna används och vad verksamheterna leder till är centrala förutsättningar för styrning mot smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Detta är det övergripande målet med EU:s sammahållningspolitik.

Vilka prioriterade satsningar som ska genomföras under programperioden (nuvarande programperiod pågår under 2014-2020) i den aktuella regionen beskrivs i respektive program. Det resultat som förväntas uttrycks i en önskvärd förändring i regionerna. Satsningarna följs upp och utvärderas under programperioden för att se att de leder i rätt riktning.

Årliga rapporter till EU-kommissionen

Tillväxtverket lämnar uppgifter om programmen framskridande till EU-kommissionen genom årliga genomföranderapporter men också genom strategiska framstegsrapporter som tas fram tillsammans med andra myndigheter med förvaltningsansvar för program inom strukturfonderna. Utöver detta lämnas även andra uppgifter om programmen kontinuerligt under året till Kommissionen.

Vi två tillfällen per år redovisar också Tillväxtverket om utvecklingen i programmen till Näringsdepartementet genom så kallade lägesrapporter. I uppdraget att rapportera ingår också andra program som förvaltas av andra myndigheter i Sverige samt utanför Sverige. Dessa program är EU:s program för territoriellt samarbete vilka syftar till att utveckla samarbetet över nationsgränserna.

System för uppföljning

En förutsättning för att kunna redovisa utvecklingen och framstegen i programmen är ett väl fungerande system för uppföljning som innefattar allt från mallar, riktlinjer, information, datainsamling, kvalitetssäkring av data med mera. Under året sker ett löpande arbete med att skapa och upprätthålla ett sådant system för uppföljning.

Rapportering under 2017

 • Samordna arbetet med en Framstegsrapport.
  Rapportern omfattar ESI-fonderna, där vi samverkar med Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket.
 • Genomföranderapporter för strukturfondsprogram som Tillväxtverket förvaltar - 8 regionala strukturfondsprogram, ett nationellt regionalfondsprogram och Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak samt för de program som Sverige deltar i. För 2016 ska vi göra en så kallad fördjupad årlig genomföranderapport.
 • Lägesrapporter ska lämnas in både under våren och hösten 2017.

I en gemensam styrgrupp för samtliga rapporter medverar Anna Bunger, Ingrid Arltoft-Henriksson, Tommy Anjevall och Kajsa Mattsson.

Arbetsgruppen för de olika rapporterna har tagit fram en gemensam tidplan och samordnat uppdragen för det interna arbetet. Se tidplan och deadlines 2017

Har ni några funderingar?

Kontakta:

Projektledare Lägesrapporterna
Helena Köpsén
Anknytning 9203

Projektledare Framstegsrapporten
Jenny Perslow
Anknytning 9550

Projektledare Genomföranderapporterna
Anders Risberg
Anknytning 7720

Tidplan och deadlines 2017

December 2016

 • 20: Utskick av uppdrag till portföljanalyser samt årliga genomföranderapporter
 • 22: Sista dag att fatta beslut i Nyps
 • 31: Sista dag att göra registreringar som inte innebär beslut i Nyps

Januari

 • 18: Uppstartsmöte ansvariga skribenter Framstegsrapport ESF-rådet Stockholm
 • 20: Datauttag till samtliga rapporter. Brytdatum 31/12 2016

Februari

 • 1: Deadline portföljanalyser
 • 10: Detaljerade uppdrag till skribenter till årliga genomföranderapporter

Mars

 • 10: Deadline för skribenter till årliga genomföranderapporter
 • 15: Deadline för synpunkter på textunderlag till Lägesrapport.
 • 31: Deadline texter till Framstegsrapporten
 • 31: Lägesrapport 2014-2020
 • 31: Årliga genomföranderapporter till Näringsdepartementet

April

 • 30: Framstegsrapport till Näringsdepartementet

Maj

 • 4: Sammanfattad slutrapport 2007-2013
 • maj/juni: ÖK-möte

Juni

 • 30: Sista dag att registrera i Nyps för ärenden som ska vara med i Lägesrapporten
 • 30: Årliga genomföranderapporter till Kommissionen

Juli

 

Augusti

 • 10: Datauttag brytdatum 30/6 2017
 • 31: Framstegsrapport till Kommissionen

September

 

Oktober

 • 10: Lägesrapport perioden 2014-2020

November

 

December

 • 1: Uppdaterad tidplan för 2018
 • 20: Sista dag att registrera i Nyps

Kontakt

Helena Köpsén