Tillväxtverket

Avdelning Regioner

Presentation av avdelning Regioner och dess enheter.

Avdelning Regioner ansvarar för att genomföra insatser som stärker ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell och regional nivå. Avdelningens primära målgrupp är de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i länen.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Sök medarbetare på avdelning Regioner

Enheter på avdelning Regioner

ÖKS (Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak)

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) är ett EU-program som ägs av 15 regioner i Sverige, Norge och Danmark med Tillväxtverket som förvaltande myndighet. ÖKS investerar i projekt mellan danskar, svenskar och norrmän, för att lösa gemensamma utmaningar inom insatsområdena Innovation, Sysselsättning, Grön Ekonomi och Transport, under perioden 2014-2020. Förvaltande myndighet finns i Malmö och programmet har sekretariat i Köpenhamn och Göteborg.Läs mer om programmet på interreg-oks.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ÖKS driver också kampanjwebben overgransen.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, för att visa på goda resultat som sker genom samarbeten i Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Se vilka som arbetar på ÖKSlänk till annan webbplats

Regionalt tillväxtarbete

Vi stärker förmågan till strategiska vägval för att effektivisera det regionala tillväxtarbetet. Det innebär att vi bidrar till dialog, samverkan och ökad kunskap hos regionalt utvecklingsansvariga och statliga myndigheter.

Våra kunskapsområden består av system, strukturer och processer för regionalt tillväxtarbete.

Se vilka som arbetar på Regionalt tillväxtarbetelänk till annan webbplats

Regional näringslivsutveckling

Enheten stärker attraktiva miljöer för näringslivets utveckling och ansvarar för verksamhet som stärker kommuner och regioners förmåga att skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivets utveckling.

Enhetens kunskapsområden är:

  • samhällsplanering
  • näringslivsutveckling
  • regional kompetensförsörjning
  • kommersiell service.

Se vilka som arbetar på Regional näringslivsutvecklinglänk till annan webbplats

Landsbygder och lokal kapacitet

Vår enhet stärker och utvecklar på bredden landsbygdernas och den lokala samhällsnivåns förutsättningar att bidra till insatser inom tre områden: landsbygd-, regional tillväxt- och näringspolitiken.

Enhetens ansvarsområden är att:

  • samordna och utveckla genomförandet av den sammanhållna landsbygdspolitiken,
  • stödja utpekade statliga myndigheters arbete i genomförandet av landsbygdspolitiken liksom i arbetet med att landsbygdssäkra statens verksamheter,
  • stärka kommersiell service i landsbygder genom strategisk planering, kunskapsutveckling och finansiering,
  • stärka social och ekonomisk utveckling i 30 utpekade kommuner och hantera statsbidrag till 32 kommuner med eftersatta områden,
  • medverka till att stärka den lokala nivåns bidrag inom våra tre politikområden samt att samordna och sprida kunskap inom enhetens ansvarsområden.

Se vilka som arbetar på Landsbygder och lokal kapacitet

Regional tillväxt Norra Sverige

Enheten ska följa, beskriva och kommunicera resultat av regionala investeringar i aktuella län och regioner, genom länsansvar delta i det verksövergripande arbetet med strategiskt regionarbete samt genomföra regionalfondsprogrammen Övre Norrland och Mellersta Norrland.

Se vilka som arbetar på Regional tillväxt Norra Sverigelänk till annan webbplats

Regional tillväxt Mellersta Sverige

Enheten ska följa, beskriva och kommunicera resultat av regionala investeringar i aktuella län och regioner, genom länsansvar delta i det verksövergripande arbetet med strategiskt regionarbete samt genomföra regionalfondsprogrammen Norra Mellansverige, Östra Mellansverige och Stockholm.

Se vilka som arbetar på Regional tillväxt Mellersta Sverigelänk till annan webbplats

Regional tillväxt Södra Sverige

Enheten ska följa, beskriva och kommunicera resultat av regionala investeringar i aktuella län och regioner, genom länsansvar delta i det verksövergripande arbetet med strategiskt regionarbete samt genomföra regionalfondsprogrammen Västsverige, Småland och Öarna samt Skåne-Blekinge.

Se vilka som arbetar på Regional tillväxt Södra Sverigelänk till annan webbplats