Tillväxtverket

Avdelning Kvalitet och kontroll

Presentation av avdelning Kvalitet och kontroll och dess enheter.

Avdelningen ansvarar för att ge stöd och service till verksamheten inom handläggning, granskning, utbetalning, juridik, revision, intern styrning och kontroll. Vidare ansvarar avdelningen för granskning och utbetalning av myndighetens alla stödformer utom transportbidrag, regionala investeringsstöd och finansiella instrument.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på Kvalitet och kontroll

Juridik

På juridikenheten finns funktioner för juridik och dokumenthantering. Inom enheten finns även en specialist på statsstöd samt myndighetens dataskyddsombud. Enheten lämnar juridiskt stöd inom myndigheten samt ansvarar för Tillväxtverkets registratur och arkiv.

Se vilka som arbetar på Juridik

Verksamhetsstöd

Enhetens övergripande ansvar är att utveckla och kvalitetssäkra stöd- och bidragsverksamheten. Det gör vi genom effektiva och rättssäkra processer, ett flexibelt handläggarstöd och bra supportfunktioner. Dessutom ansvarar vi för stöd till sökande och stödmottagare för att underlätta deras kontakter med Tillväxtverket.

Se vilka som arbetar på Verksamhetsstöd

Granskning

Enheten har ca 40 medarbetare och är indelad i tre grupper: Norra Sverige, Mellersta Sverige och Södra Sverige. Vi ansvarar för att:

  • Utföra ekonomisk granskning av ansökningar om utbetalning och vid behov utföra kontroller på plats hos projekten. Det gäller inom EU:s Regionala program och Tillväxtverkets egna nationella program. Våra ekonomer ger stöd vid framtagning, uppstart, genomförande och avslut av projekt och program.
  • Utföra kontroller i sju territoriella program (ofta kallade Interregprogram). Här granskar vi ansökningar om utbetalning, utfärdar intyg på stödberättigande kostnader, gör kontroller på plats, håller informationsmöten samt samarbetar med utländska myndigheter i genomförandet.

Se vilka som arbetar på Granskning: