Tillväxtverket

Avdelning Förvaltning

Presentation av avdelning Förvaltning och dess enheter.

Avdelningen Förvaltning ansvarar för att myndigheten har en modern förvaltning, kvalitetssäkrad handläggning och ett effektivt kontrollsystem. Avdelningen ger hela organisationen service inom HR, IT, ekonomi, juridik, granskning och allmän administration.

Ansvariga chefer, se Organisation

Enheter på Förvaltning

HR

Enheten driver och utvecklar myndighetens personalpolitik (inklusive lönepolitik), arbetar med strategisk kompetensförsörjning, exempelvis rekrytering, och med att vidareutveckla arbetsmiljöarbetet.

Ekonomi

Enheten ansvarar för ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning, däribland myndighetens årsredovisning. Enheten tillhandahåller ett ledningssystem för myndigheten och ett inköps- och upphandlingsstöd.

Intern service

Enheten tillhandahåller konferensservice, växelfunktion och allmänt administrativt stöd och ansvarar för att myndigheten har ändamålsenliga lokaler.

IT

Enheten tillhandahåller tjänster för IT-drift, IT-utveckling och IT-support samt ansvarar för att myndigheten har ett ändamålsenligt IT-stöd på arbetsplatsen.

Verksamhetsstöd

Enheten tillhandahåller ett kontroll- och förvaltningssystem för hela organisationen, lämnar allmänt handläggningsstöd till kärnverksamheten och utvecklar bidragsvillkor.

Juridik

Enheten utvecklar och driver myndighetens regelstyrning, bedrägeri- och korruptionsbekämpning, ger allmän juridisk konsultation, företräder myndigheten i juridiska sammanhang och ansvarar för myndighetens registratur och arkiv.

Granskning

Enheten granskar ekonomin i de nio programmen inom ERUF, i de nationella programmen, landsbygdsprogrammet och genomför myndighetens uppdrag inom First Level Control-verksamheten (FLC). Enheten delas i tre grupper.