Tillväxtverket

Nationella satsningar

Nedan listar vi satsningar som sker nationellt.

Mångfald i näringslivet

Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: ALMI Företagspartner AB (moderbolaget)

Tidplan: 2017-10-01–2019-12-16

Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr

Kontaktperson: Maroun Aoun

Länkar: www.almi.selänk till annan webbplats

Projektet drivs i: Hela Sverige

Besöksnäringen

Visit the Future 2.0

Vad? Kunskapsspridning från Visit the Future 1.0, initiera regionala innovationsdrivna utvecklingsprojekt inom utpekade områden samt utveckla formerna för näringslivets (besöksnäringens) strategiarbete.

Syfte? Projektets övergripande mål är att peka ut riktningen för besöksnäringens strategiska utveckling och initiera innovationsdriven utveckling av besöksnäringen i samspel med andra näringar.

Genomförandeaktör: Svensk Turism

Tidplan: 2018-02-01–2020-11-30

Budget: 2 650 000 kr varav 2 000 000 från Tillväxtverket

Kontaktperson: Anna Hag, Visita/Svensk Turism

Länkar: www.visitthefuture.selänk till annan webbplats

Projektet drivs i: Hela Sverige, med tre planerade pilotprojekt i preliminärt Skåne, Södermanland och Jämtland Härjedalen.

Insikter om den internationella kundens beteende

Vad? Genom ett pilotprojekt analysera den utländska resenärens drivkrafter och agerande kring nutida och framtida konsumtionsmönster inom shopping.

Syfte? Målsättningen är att handeln samt övriga företag, intressenter och branscher inom besöksnäringen ska öka sin kunskap om den internationella målgruppens preferenser för shopping i Sverige.

Genomförandeaktör: projektledning Visit Sweden (projektet genomförs tillsammans med Svensk Handel och Tillväxtverket)

Tidplan: 2018

Budget: 900 tkr varav 300 tkr från Tillväxtverket (300 tkr Visit Sweden, 300 tkr Svensk Handel)

Kontaktperson: Cecilia Österlind

Länkar: https://corporate.visitsweden.com/om-oss/länk till annan webbplats