Tillväxtverket

Kontroll och revision

Här kan du läsa om revisioner samt intern styrning och kontroll som sker kontinuerligt av Tillväxtverkets verksamhet.

En övergripande text om revision, intern styrning och kontroll hittar du på sidan Om Tillväxtverket/Vårt uppdrag/Revision, intern styrning och kontroll.

Intern styrning och kontroll

Arbetet med Tillväxtverkets interna styrning och kontroll samordnas från en stabsfunktion inom avdelningen Förvaltning. Styrelsen säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar på ett betryggande sätt.

De olika delarna i processen för intern styrning och kontroll innefattar:

 • Riskanalys
 • Kontrollåtgärder
 • Uppföljning
 • Dokumentation
 • Bedömning

Tillväxtverkets riktlinje för intern styrning och kontroll

Statliga förordningar som ligger till grund för arbetet med intern styrning och kontroll.

SFS 2007:515länk till annan webbplats

SFS 2007:603länk till annan webbplats

Rapport om intern kontroll 2016
Styrelsen ska redovisa sin bedömning av, om myndighetens redovisning av styrning och kontroll är betryggande. Redovisningen ingår som en rapport i Tillväxtverkets årsredovisning.PDF

Internrevision

Tillväxtverkets internrevision är en oberoende och fristående funktion som arbetar på uppdrag av Tillväxtverkets styrelse. Funktionen har till uppgift att självständigt granska myndighetens interna styrning och kontroll. Det finns ett revisionsutskott inom styrelsen som utgör ett stöd för internrevisorn.

Syftet med internrevisionens granskning är att bidra till att Tillväxtverket ska nå sina mål. Bland arbetsuppgifterna ingår att ge råd och stöd till styrelsen, Gd och verksamheten i övrigt.

Revisionsplan för 2017PDF

Styrande regelverk

Arbetet med internrevisionen styrs av såväl svenska förordningar som internationella riktlinjer för yrkesmässig internrevision.

Ekonomistyrningsverket följer årligen upp om internrevisionen uppfyllt kraven i internrevisionsförordningen. En extern kvalitetsutvärdering utförs vart femte år och årligen görs intern kvalitetssäkring.

Internrevisionsförordningenlänk till annan webbplats

Internrevisionens arbetsgång

I dokumentet Riktlinjer för Tillväxtverkets internrevision beskrivs arbetssättet:

 • Internrevisionen utarbetar ett förslag till revisionsplan baserad på riskanalys.
 • Styrelsen beslutar om revisionsplanen.
 • Internrevisionen genomför granskningar utifrån revisionsplanen samt bistår styrelsen, Gd och verksamheten med råd och stöd.
 • Styrelsen beslutar om revisionsrapporternas eventuella handlingsplaner.
 • Granskade enheter fyller i kundnöjdhetsenkäter efter avslutad granskning.
 • Genomfört arbete under året redovisas i Internrevisionens årsrapport.
 • Internrevisionen följer upp handlingsplanerna och avrapporterar till styrelsen.

Riktlinjer för Tillväxtverkets internrevision

Externa revisioner

Det utförs kontinuerligt externa revisioner av Tillväxtverkets verksamhet. Riksrevisionen reviderar årligen den statliga verksamheten inklusive Tillväxtverkets. Dessutom utför Ekonomistyrningsverket, Europeiska revisionsrätten och EU-kommissionen revisioner av de EU-stöd som Tillväxtverket förvaltar och förmedlar.

Inom stabsfunktionen för intern styrning och kontroll finns även ett huvudansvar för att bevaka och kvalitetssäkra myndighetens hantering av externa revisionsinsatser.

 Aktuella externa revisioner

  Organisation

        Revision

      Granskningsområde

       

Status 30 sep 2018

Europeiska Revisionsrätten

ERUF 2007-2013

Förvaltnings- och kontrollsystemet

Inväntar rapport

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision 

Beräkningar och scenarier långsiktig 

planering

Granskning pågår

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision 

Inköp närstående

Granskning pågår

ESV

Projekt- och systemrevisioner

ERUF

Granskning pågår

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision

Granskning digitala arbetsprocesser

Granskning pågår

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision

Regionala exportcentra

Granskning pågår

Riksrevisionen

Årlig revision

ÅR 2018

Granskning pågår

(Tabellen uppdateras kvartalsvis)

Som ett stöd för hanteringen av externa revisioner på myndigheten finns en intern riktlinje som syftar till att ge en praktisk vägledning för hur myndigheten hanterar revisioner utförda av externa revisionsorgan. I riktlinjen finns ett flödesschema över de olika stegen i hanteringen med en beskrivning av de vanligast förekommande momenten och de ansvarsförhållanden som gäller.

Tillväxtverkets riktlinje för hantering av externa revisioner