Tillväxtverket

Hållbara projekt

I de här exemplen har teamen lyckats bra med att integrera hållbarhet. Använd dem gärna som inspiration när du ska rigga eller utveckla insatser!

Hållbarhet ska integreras i planeringen av alla Tillväxtverkets insatser. De här exemplen har vi tagit fram för att ge dig inspiration.

Exemplen är uppbyggda efter samma logik som vi använder i Hållbarhetstestet. Testet är tänkt att underlätta arbetet med att integrera hållbarhet i din insats.

Transportbidrag

Transportbidrag kan sökas av företag med produktionsverksamhet i de fyra nordligaste länen: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Syftet är att:

 • minska företagens kostnadsnackdelar på grund av långa avstånd
 • höja förädlingsgraden. Godset måste transporteras minst 401 km.

Kontakt: Elin Sixtensson

Analys

Utsläppen från resor och transporter behöver minska. Vi får frågor om rimligheten i att statliga medel används för att subventionera transporter. Tillväxtverket har tidigare genomfört utbildningar riktade till mindre företag och transportfirmor för att utbilda dem i hur de kan stärka sitt hållbarhetsarbete. Programteamet sökte dock en starkare hållbarhetseffekt.

Åtgärd 1

Programteamet arbetade fram pilotprogrammet Hållbara effektiva transporter som riktade sig till små företag. Företagen kunde få affärsutvecklingscheckar för att se över sin logistik.

Elva företag beviljades checkar om cirka 1 miljon kronor under 2018. Av dessa var det sju företag som genomförde sina projekt.

Effekt

Många har arbetat med varuflödesoptimering både internt, på fabriksgolvet och externt med inkommande och avgående gods. Flera av företagen har tittat särskilt på uttransporter och exempelvis arbetat för att korta ledtider, byta transportsätt till kombitransport eller samlasta med andra.

Åtgärd 2

Programteamet arbetade fram ett förslag som använde bonus malus som princip för fördelning av transportbidrag. Förslaget innebär att mindre hållbara transporter få mindre bidrag än de transporter som genomförs med hållbara transportlösningar (vatten och räls).

Effekt

Förslaget har lagts fram till departementet.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är vår finansiering direkt till företag. Finanseringen kan till exempel användas till att ta in extern kompetens för att stärka företagets konkurrenskraft.

Kontakt: Linda Backman eller Karin Silfversten

Analys

Affärsutvecklingscheckarna genomförde en målgruppsanalys 2012. Den visade 18 procent av företagen i målgruppen för insatsen drevs av en kvinna. Men bara 12 procent av de företag som fick affärsutvecklingschecken, drevs av kvinnor. Insatsens målgrupp är företag med 2-49 anställda och minst en miljon i omsättning.

Åtgärd

Programmet satte som mål att minst 20 procent av de företag som fick checken genom programmet skulle ha en kvinna som VD. Syftet var

 1. att säkerställa att de stöd som betalades ut låg i linje med företagspopulationen
 2. bidra till en förändring (i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för mångfaldsarbete).

Det året målet infördes avsatte programmet 20 procent av medlen till företag med kvinna som VD, utan möjlighet för regionerna att föra över pengarna till företag som drevs av män.

Effekt

Inledningsvis kom en del protester och inspel från intermediärer om att det skulle bli svårt att hitta företag som drevs av kvinnor som levde upp till kraven på omsättning med mera. Trots det blev resultatet att ungefär 22 procent av det årets medel beviljades företag som drevs av kvinnor. Inga medel riktas längre särskilt till kvinnor men målsättningen om att fördela minst 20 procent till företag som drivs av kvinnor kvarstår. Målet följs upp årligen och nås eller överträffas med få undantag.

Start-up Sweden

Start-up Sweden erbjuder företag en veckas acceleratorprogram i Stockholm. Tio utvalda bolag från hela Sverige får praktisk och konkret utbildning av experter inom sälj, marknadsföring, juridik och pitchning. Bolagen får även delta och pitcha på Sweden Demo day samt möjlighet att följa med på internationella techevent.

Insatsen syftar till att:

 • kompetensutveckla företagare inom techsektorn
 • matcha dem med investerare och kunder för att få dem att växa.

Kontakt: Arash Sangari

Analys

 • Endast en procent av riskkapitalet till tech-bolag gick till företag som grundats av kvinnor.
 • Det behövs fler bolag som med digital teknik och digitala lösningar arbetar för att bemöta samhällsutmaningar och nå samhällsnytta.

Åtgärd

 • Tillväxtverket arrangerade för första gången ett särskilt Femtech bootcamp för bolag med kvinnor i grundarteamet  2018. Initiativet upprepades 2019.
 • Vi arrangerade ett särskilt bootcamp för bolag med hållbarhet som affärsidé under 2018. De företag som valdes ut var
  • ”startups" som löste sociala och miljömässiga samhällsutmaningar genom digitala tjänster eller produkter
  • företag som bidrog till en hållbar utveckling”.

Effekt

 • Initiativet med Femtech bootcamp fick
  • stor mediaspridning
  • frågan om jämställdhet kopplat till riskkapital lyftes.
  • ökad kännedom och intresse för Start-up Sweden
  • 60 procent av alla medverkande bolag under hela året hade minst en kvinna i grundarteamet.
  • Sex av tio bolag som deltog under Femtech Bootcamp drog tillsammans in över 30 MSEK i riskkapital.
 • Initiativet med hållbarhet ledde till
  • att åtta bolag med hållbarhet som affärsidé valdes ut och fick möjlighet att stärka sin verksamheten och växa
  • Tillväxtverket kunde visa på betydelsen av entreprenörskap och digitala lösningar för att möta samhällsutmaningar.

Digitaliseringslyftet

Digitaliseringslyftet ger företag möjlighet att ta nästa steg i sitt digitaliseringsarbete. Tanken är att företagen ska lära av andra och därigenom få:

 • en bättre bild av digitaliseringens utmaningar och möjligheter via Kickstart digitalisering
 • rådgivning och coachning för att öka sin användning av digital teknik.

Kontakt: Gunilla Thorstensson.

Analys

För att lyckas med vårt uppdrag om att bidra till ekonomisk omvandling och förnyelse är det viktigt att vi som myndighet når ut till en bredd av företag och företagare. Vi har som myndighet fått kritik för att en majoritet av våra stöd går till företag som drivs av män med svensk bakgrund och över 30 år. Digitaliseringslyftet är i sin uppdragsbeskrivning avgränsad till industriföretag, en bransch där företag övervägande drivs av män.

Åtgärd

Programteamet utarbetade ett förslag som syftade till att höja andelen kvinnor som skulle få stöd inom ramen för Digitaliseringslyftet. Förslaget gick ut på att proaktivt skapa ett särskilt nätverk av industriföretag som drivs av kvinnor som skulle få stöd inom programmet.

Effekt

Förslaget presenterades för departementet som sade nej på handläggarnivå. Tillväxtverket beviljade ändå medel till ett projekt för att stärka ett nätverk av kvinnor i ledande ställning inom fordonsindustrin. Ett lyckosamt projekt, som drevs av FKG-Gruppen AB under ett knappt år.

Vandrings och cykelturism

Tillväxtverket fick i uppdrag att genomföra uppdraget Utveckla vandrings- och cykelturism 2019. Programteamet genomförde en Nyttaprocess och i samband med detta testade de även en betaversion av ”Hållbarhetstestet”.

Kontakt: Marie Gyllenberg

Analys

 • Resande och överturism utmanar miljön. Vi behöver visit management med kvalitet, koll på hur besökare rör sig och hur de kan styras.
 • Klimatförändringar i form av till exempel jordskred, översvämningar etcetera, påverkar förutsättningarna för att bygga och utveckla natur- och cykelleder.

Åtgärd

 • Vi ställer krav på de som söker finansiering att göra en analys om miljömässig påverkan och klimatanpassning. Inom projektet ska de som söker finansiering också utarbeta en åtgärdsplan för utveckling av leder och cykelområden i förhållande till miljöpåverkan och klimatförändringar.
 • Frågan om visit management kommer att tas upp vid ERFA-träffar och kommer eventuellt att tas med i redskap för kvalitetsutveckling.

Effekt

Insatsen startar hösten 2019. I ett långsiktigt perspektiv har den som effektmål att ge ”en levande landsbygd genom en hållbar besöksnäring”.

Förväntat resultat är:

 • långsiktigt hållbara investeringar
 • att deltagare ökat sin förståelse och kunskap om hur man kan hantera och styra besökare,
 • att miljöpåverkan ska vara integrerat i modeller och arbetsformer som utvecklas genom insatsen.