Tillväxtverket

Hållbarhetsarbete

Vi arbetar med hållbarhet genom att utveckla insatser för hållbar tillväxt, genom att integrera hållbarhet i våra arbetsprocesser samt genom att minska myndighetens egen negativa påverkan på omvärlden.

Insatser för ett hållbart näringsliv

I våra externa insatser utgår vi från hur hållbarhetsfrågor kan påverka näringslivets konkurrenskraft. Vi fokuserar också på hur entreprenörskapet kan användas som verktyg för att utveckla och sprida lösningar på de utmaningar vi står inför.

Vår syn på hållbar tillväxt

Vi behöver entreprenörer för en hållbarare utveckling. De har förmåga att fånga upp problem som vi måste hitta lösningar för. Det säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf i ett samtal med hållbarhetsansvariga Johanna Giorgi. Se filmen nedan ( två minuter)

Att integrera hållbarhet i våra processer

Vi arbetar för att integrera hållbarhetsaspekter i vårt dagliga arbete. Vi gör det genom att jobba med mål och riktlinjer, processutveckling samt kompetensutveckling och stöd till medarbetare.

Verksövergripande mål och riktlinjer

Vi har integrerat hållbarhetsaspekter i riktlinjer för programutveckling, projektbedömning och klassning, resande och inköp. Vi har tagit fram verktyg för hur vi kan tänka kring hållbarhet när vi ordnar möten och konferenser samt kommunikation.

Myndighetsgemensamma processer

Vi har verksövergripande indikatorer för att följa vem som tar del av vår finansiering, vad det används till samt vilka krav som ställs på sökande. Vi publicerar årligen en samlad hållbarhetsrapport som del i årsredovisningen, samt en fördjupad miljöledningsrapport och mångfaldsrapport.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2017PDF

Mångfaldsrapport 2017PDF

Tillväxtverket har sedan 2010 ett miljöledningssystem som syftar till att integrera miljöhänsyn i verksamheten så att vi beaktar den direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Kompetensutveckling och stöd till medarbetare

Två gånger per år ger vi en introduktionsutbildning kring vårt hållbarhetsarbete. Vi genomför årligen ett antal seminarium på aktuella hållbarhetsteman. Via Analysenheten tillhandahåller vi stöd och råd till medarbetare kring hur man kan arbeta med hållbarhets- och mångfald i kärnverksamheten.

Aktuella utbildningar

Ett hållbart Tillväxtverk

Det interna hållbarhetsarbetet består av två huvuddelar: direkt miljöpåverkan och medarbetarfrågor. Miljöarbete utgår från den miljöutredning som genomfördes 2010 i samband med att vi införde ett miljöledningssystem. Analysen visade att energianvändning, resor och förbrukningsvaror är de områden där Tillväxtverket har som störst direkt påverkan på miljön. Inom personal ligger fokus på kompetens, hälsa samt mångfald i personal och ledning.

För mer information om vårt arbete för ett hållbart Tillväxtverk, se Miljöledningsrapport 2017PDF samt avsnitt om Kompetensförsörjning och Vårt hållbarhetsarbete i Årsredovisningen 2017.

Kontakt

Hållbarhet - Johanna Giorgilänk till annan webbplats