Tillväxtverket

Hållbarhetsarbete

För att få hållbar tillväxt — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — behöver vi se till att ekonomiska resurser skapas i linje med en vision om hållbar utveckling. Det ställer krav på oss att arbeta för att ekonomin förändras och förnyas. Ekonomin har alltid förändrats så det i sig är inte något nytt. När vi arbetar med hållbarhet i fokus blir är det lättare för oss att få syn på vilka utmaningar och möjligheter som regioner och företag ställs inför. Vår roll är att lyfta fram vad som behöver ske för att tillväxten ska vara hållbar och att ta initiativ till insatser som stödjer den utvecklingen.

Vi arbetar för att:

  • skapa förändring och ta vara på nya möjligheter i ekonomin, tillsammans med företag och regioner
  • främja företagande som ett verktyg för att utveckla och sprida lösningar på samhällsutmaningar.

Mer om vår syn på hållbar tillväxt

Tre vägar till hållbarhet på Tillväxtverket

Vi arbetar med hållbarhet på tre olika sätt på vår myndighet:

  • vi utvecklar insatser för hållbar tillväxt. Nu kan du använda Hållbarhetstestet när du utformar en ny insats!
  • vi integrerar hållbarhet i våra arbetsprocesser genom att jobba med mål och riktlinjer, processutveckling. Vi kompetensutvecklar och ger stöd till alla medarbetare.
  • vi minskar myndighetens egen negativa påverkan på omvärlden och har tagit fram riktlimjer för resande och inköp samt verktyg för hur vi kan tänka kring hållbarhet när vi ordnar möten och konferenser. Vi har också tagit fram en guide till inkluderande kommunikation

Testa din insats med Hållbarhetstestet!

Vi har tagit fram Hållbarhetstestet för att du som arbetar med att utforma och utveckla insatser ska kunna integrera hållbarhet i din insats. Testet är tänkt att underlätta för för dig att styra mot tydliga effektmål. Det ska användas under planeringen av insatsen och är också upplagt för att det ska bli en del av hela projektplanen.

Till Hållbarhetstestet

Case att inspireras av!

Artikeln Dags att testa Hållbarhetstestet på medarbetarsidorna

Myndighetsgemensamma processer

Vi har verksövergripande indikatorer för att följa vem som tar del av vår finansiering, vad det används till samt vilka krav som ställs på sökande. Vi publicerar årligen en samlad hållbarhetsrapport som del i årsredovisningen, samt en fördjupad miljöledningsrapport och mångfaldsrapport.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2017PDF

Mångfaldsrapport 2017PDF

Tillväxtverket har sedan 2010 ett miljöledningssystem som syftar till att integrera miljöhänsyn i verksamheten så att vi beaktar den direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Kompetensutveckling och stöd till medarbetare

Två gånger per år ger vi en introduktionsutbildning kring vårt hållbarhetsarbete. Vi genomför årligen ett antal seminarium på aktuella hållbarhetsteman. Via Analysenheten tillhandahåller vi stöd och råd till medarbetare kring hur man kan arbeta med hållbarhets- och mångfald i kärnverksamheten.

Aktuella utbildningar

Ett hållbart Tillväxtverk

Det interna hållbarhetsarbetet består av två huvuddelar: direkt miljöpåverkan och medarbetarfrågor. Miljöarbete utgår från den miljöutredning som genomfördes 2010 i samband med att vi införde ett miljöledningssystem. Analysen visade att energianvändning, resor och förbrukningsvaror är de områden där Tillväxtverket har som störst direkt påverkan på miljön. Inom personal ligger fokus på kompetens, hälsa samt mångfald i personal och ledning.

För mer information om vårt arbete för ett hållbart Tillväxtverk, se Miljöledningsrapport 2017PDF samt avsnitt om Kompetensförsörjning och Vårt hållbarhetsarbete i Årsredovisningen 2017.

Kontakt

Hållbarhet - Sofie Arvidsson