Tillväxtverket

Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete bygger på tre grundpelare: insatser för hållbar tillväxt, integrering av hållbarhet i våra arbetsprocesser samt minskning av vår egen direkta påverkan.

Insatser för hållbart näringsliv

Våra externa insatser utgår från hur hållbarhetsfrågorna påverkar näringslivets konkurrenskraft samt hur entreprenörskapet kan användas som verktyg för att utveckla och sprida lösningar på de utmaningar vi står inför. Insatserna delas in i områdena grön tillväxt och inkluderande tillväxt.

Vår syn på hållbar tillväxt

Hur vi integrerar hållbarhet i våra processer

Vi arbetar för att integrera hållbarhetsaspekter i vårt dagliga arbete. Vi gör det genom att jobba med mål och riktlinjer, processutveckling samt kompetensutveckling och stöd till medarbetare.

Verksövergripande mål och riktlinjer

Vi har integrerat hållbarhetsaspekter i riktlinjer för programutveckling, projektbedömning och klassning, resande och inköp. Vi har tagit fram verktyg för hur vi kan tänka kring hållbarhet när vi ordnar möten och konferenser samt kommunikation.

Myndighetsgemensamma processer

Vi har verksövergripande indikatorer för att följa vem som tar del av vår finansiering, vad det används till samt vilka krav som ställs på sökande. Vi publicerar årligen en samlad hållbarhetsrapport som del i årsredovisningen, samt en fördjupad miljöledningsrapport och mångfaldsrapport.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015PDF

Mångfaldsrapport 2015PDF

Tillväxtverket har sedan 2010 ett miljöledningssystem som syftar till att integrera miljöhänsyn i verksamheten så att vi beaktar den direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Kompetensutveckling och stöd till medarbetare

Två gånger per år ger vi en introduktionsutbildning kring vårt hållbarhetsarbete. Vi genomför årligen ett antal seminarium på aktuella hållbarhetsteman. Via Analysenheten tillhandahåller vi stöd och råd till medarbetare kring hur man kan arbeta med hållbarhets- och mångfald i kärnverksamheten.

Aktuella utbildningar

Ett hållbart tillväxtverk

Det interna hållbarhetsarbetet berör miljö- samt personalfrågor.

Myndighetens miljöarbete utgår från den miljöutredning som gjordes i samband med införandet av ett miljöledningssystem 2010. Analysen visade att energiförbrukning, resor samt förbrukningsvaror är de områden där Tillväxtverket har som störst direkt påverkan.

Läs mer om vår hållbarhetsredovisning i Tillväxtverkets årsredovisning

Kontakt

Johanna Giorgi