Tillväxtverket

Förnyelse och innovation

Att tänka nytt för att göra nytta!

Varför gör vi det här?

Syftet är att öka vår förmåga till förändring och förnyelse så att vi blir en mer kundfokuserad och effektiv myndighet.

För att kunna ta fram tjänster som överträffar våra kunders och intressenters förväntningar är det viktigt att analysera och förstå verkliga kundbehov. Tillväxtverkets verksamhetsutveckling bör därför vara design- och användardriven.

Ralet innovation

Konkret handlar det om att fånga upp och ta till vara på idéer som leder till:

 • Nya lösningar.
 • Nya arbetssätt.
 • Ständiga förbättringar av existerande processer och insatser.

Arbetet ska resultera i följande nyttor:

 • En innovationsprocess där idéer rör på sig.
 • Samarbeten mellan enheter som får något att hända.
 • En experimenterande kultur där idéer testas, och som är designdriven.
 • Bättre och vassare kunderbjudanden som bygger på verkliga behov.

Målet är ökad innovationskraft i myndigheten där vi har gått från ad hoc till strategi, systematik och samordning vad gäller idé- och nytutvecklingsinsatser. Det behöver vi göra för att nå våra mål och få resultat av verksamheten som överträffar våra kunder och intressenters förväntningar.

Läs en populärversion av handlingsplanenPDF

Kommande aktiviteter kring förnyelse och innovation

Just nu finns det inga inplanerade aktiviteter

Artiklar om innovationskraft

Framgångsfaktorer och innovationsprinciper

Det här är centrala framgångsfaktorer och principer för innovation:

 • Fokus på att förbättra kundens upplevelse hela vägen, både internt och externt
 • Kultur för att våga testa och tillåtelse att göra misstag
 • Att det finns tid, pengar och systematiska arbetssätt och processer
 • Mod och uthållighet
 • Samverkan med externa aktörer
 • Innovationsledning (leda för det okända)
 • Fokus på implementering av innovationer
 • Innovation kommer från vem som helst och från varsomhelst
 • Ge varje idé bästa möjliga chans att lyckas
 • Frågor är viktigare än lösningar
 • Insikt är viktigare än åsikt

Ord och begrepp

Innovation kan beskrivas som nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan ta många former - ekonomiska, sociala eller miljömässiga.

Innovation kan ske stegvis eller i stora språng. Innovationen kan i det perspektivet vara ny för organisationen, ny för marknaden eller ny för världen. Värdeskapandet för samhället uppstår då nya lösningar anammas, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. (Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL, i deras positionspapper från 2015.)

Innovation

 • En innovation karaktäriseras av att den innehåller någon form av nyhetselement.
 • En ny idé blir en innovation först när den praktiskt tillämpas och skapar värde.

Innovationssystem

Ett innovationssystem omfattar hela kedjan från idé till marknad och är ett sätt att beskriva den samverkan och det samspel som behövs för att idéer ska bli innovationer.

Innovationsstödsystem

Ett innovationsstödsystem beskriver vilka funktioner och roller som bidrar till att innovationssystemet fungerar med önskade resultat.

Innovationsledning

Innovationsledning är processer och metoder för styrning och ledning av innovation och syftar till att använda etablerade ledningsmetoder för säkrare och effektivare resultat av satsningar på innovation.

Innovationsledningssystem

Ett innovationsledningssystem är en etablerad struktur för att bedriva innovationsledning.

Innovationsledningsstrategi

En innovationsledningsstrategi är ett strategiskt dokument som beskriver den framtida målsättningen och ambitionen för organisationens innovationsledning.

Innovationsstrategi

En innovationsstrategi är ett strategiskt dokument som beskriver den framtida målsättningen och ambitionen för organisationens innovationer. Den fokuserar mer på resultaten än på metoderna för att uppnå dem.

Förändringsledning

Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer i en organisation från ett nuläge till ett önskat framtida läge. Förändringsledning syftar till att skapa positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem positiva till förändringar.

Källa: Håkan Ozan, forskare i innovationsledning och expert i ISO:s standardiseringsgrupp för Innovation Management Systems.

En myndighet i tiden (utkast)

Vi skapar framtidens hållbara kundupplevelser för Sveriges företagare genom innovation och modern design av våra tjänster, vår service och våra erbjudanden. Vi möter och överträffar våra egna och kunders förväntningar!​

Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med att stärka vår förmåga till förändring och förnyelse. Vårt aktiva arbete med ständiga förbättringar och innovation gör oss kundfokuserade och effektiva. Vi är digitala, utvecklar samarbeten och arbetar i team som stärker oss. Alla medarbetares kreativitet bidrar till verksamhetens framgång och vi attraherar kompetenta personer i hela landet. Vi vågar testa för att förnya, förbättra och förenkla för kunden – alltid utifrån verkliga behov. ​

På så sätt stärker vi företagens konkurrenskraft.​

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill bolla din idé?

Kontakta Henrik Arwidsson