Tillväxtverket

Varför utvecklingsstrategi?

Ledningen har beslutat om en utvecklingsstrategi. Här kan du läsa om varför.

uteckling

På Tillväxtverket har vi över en miljon anledningar att gå till jobbet varje dag. Över en miljon drömmar att slå följe med. Över en miljon företag som vill, kan och vågar. Det vi gör påverkar Sveriges framtid. Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Vi har ett komplext uppdrag, och omvärlden förändras snabbt. Världen krymper, marknader växer och konkurrensen ökar om människor och kapital. Städernas befolkning ökar mer än landsbygdens. Digitaliseringen förändrar hur jobb, varor och tjänster skapas och sprids. Och vårt konsumtionssamhälle ställs emot klimat-förändringar.

Detta påverkar oss alla: som länder, samhällen, företag och individer - och som myndighet. För att framtidssäkra oss, och för att fortsätta vara relevanta behöver vi lyfta blicken och fortsätta att utvecklas.

Vi behöver hitta nya vägar för att skapa och sprida vår kunskap, hitta smartare sätt att jobba för att vara effektiva, och utveckla våra samarbeten – både internt och externt. Genom att göra det enklare att både utvecklas här, och utvecklas med oss, ger vi Sverige de bästa förutsättningarna. Så skapar vi tillväxt i en ny tid.

Vi påverkar Sveriges framtid - idag och för 10 år sedan

Det vi gör, det är ett viktigt arbete. Det är också ett komplext uppdrag, som knappast blivit lättare med tiden.

Vi skulle kunna säga att vi i mångt och mycket jobbar med samma frågor som för tio år sedan, när Tillväxtverket bildades. Samtidigt har mycket ändrats. Inte minst vad gäller teknikutvecklingen och den digitala transformationen.

Hur blir då kommande tio år? Eller ens de närmaste fem åren? Det enda vi kan vara säkra på är att förutsättningarna kommer att fortsätta att vara föränderliga.

Vi är på en resa - där målet är hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela landet. Vi vet att våra förutsättningar att nå dit kommer att ändra sig. Vi måste säkerställa att vi skapar en organisation som ger de bästa förutsättningarna för våra medarbetare och partners att förhålla sig till detta.

Vi behöver ständigt utveckla våra förmågor, kompetenser och vad vi gör. Vi måste hitta nya vägar för att vara smarta och effektiva – och ta tillvara på de resurser vi har.

Utvecklingsresa - med nytt fokus framåt

Under 2017 genomfördes en omorganisation av myndigheten, för att öka fokus på effektivitet och förenkling. Där ingick bland annat att bilda en stab, med uppdrag är att stärka det strategiska arbetet i myndigheten och bidra till en framtidsorienterad, kunskapsdriven och strategisk myndighet. En uppgift är att samordna det myndighetsövergripande arbetet, där ingår att samordna genomförandet av utvecklingsstrategin.  

FAQ - vad betyder strategin för mig?

I praktiken, vad betyder detta för mig som medarbetare? Ska jag ändra något på det jag gör redan?

Genom strategin ser du riktningen för oss som myndighet, och vad som pågår på myndighetsövergripande nivå för att vi ska nå våra mål. Du ser att helhetsperspektivet säkras på myndigheten, och att risken minskar att vi dubbelarbetar, eller gör olika insatser som i praktiken konkurrerar. Ser du att något krockar, eller synergier som kan göras, så vet du vart du kan vända dig för att få mer information eller för att vara med och bidra.

Vad betyder det för mig som chef? Ska jag ändra något?

Strategin kan du kan använda för strategisk diskussion med din verksamhet, om vårt uppdrag och vår roll som myndighet. Exempel på frågor: Vad är viktigt för oss? Vad bör vi prioritera framåt, vad ska vi göra mer av, vad kan vi sluta göra? Vad är viktiga utvecklingsfrågor för oss? Strategin synliggör vår myndighetsövergripande riktning för vårt inre liv, målbild och prioriteringar.

Hur hänger utvecklingsstrategin ihop med våra andra styrdokument?

Utvecklingsstrategin är ett internt styrdokument som syftar till att stärka förutsättningarna att nå övergripande mål i verksamhetsstrategi, som är beslutad av styrelsen. Varje år beslutar myndigheten om årlig budget och verksamhetsplan, som följs upp både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Vilka har involverats i arbetet med strategin?

Arbetsgruppen har bestått av personer från staben, analysenheten och verksamhetsstöd. Arbetet har förankrats i ledningsgrupp, samt i en bred referensgrupp. I referensgruppen har representanter från avdelningen Myndighetsstöd, Kunskapsutveckling, Regioner, Företag, samt Kvalitet och kontroll.

Hur ska strategin implementeras?

Strategin ägs av hela ledningsgruppen och rör alla avdelningar. Arbetet samordnas av staben. Under våren kommer alla enheter att erbjudas att diskutera strategin, vad den betyder för oss. Hack för att förenkla saker i vardagen kommer att genomföras. Och prioriterade utvecklingsprojekt genomförs i myndigheten.