Tillväxtverket

Styrning och ledning

Hur styrs vi och vad det är som styr vad det är som vi gör? På den här sidan hittar du övergripande information om vårt ledningssystem samt information om de styrdokument som påverkar oss och det vi gör.

Uppdragsgivarens styrning och den interna styrningen

Regeringen ger oss våra grundläggande förutsättningar och styr vad vi ska göra dels genom lagar och förordningar och budgetpropositionen, myndighetens instruktion och årliga regleringsbrev samt särskilda regeringsuppdrag genom tilldelning av finansiella medel.

Utifrån regeringens styrning har myndighetens vision, strategi, våra mål och prioriteringar tagits fram för att beskriva vår inriktning det vill säga - vad vi ska göra och varför. 

Genom arbetsordning, riktlinjer, policy, rutiner och arbetssätt synliggörs ansvar i organisationen och beskrivs hur vi praktiskt ska arbeta. Hur vi ska göra och förhålla oss beskrivs i de processer, policys/riktlinjer, rutiner och arbetssätt som finns framtagna. Det kan handla om till exempel rapportering till regeringen, hur vi handlägger projekt inom myndigheten  till riktlinjer för ärende- och dokumenthantering.

Syftet med våra interna styrdokument är att skapa ordning och reda och att underlätta det dagliga arbetet i vår verksamhet.

Ledningssystem - den externa och interna styrningen

Vårt ledningssystem ska styra verksamheten så att vi lever upp till ställda krav och ska samtidigt vara ett verktyg för utveckling och ständig förbättring av vår verksamhet.

Illustration över vårt ledningssystem

Illustration vårt ledningssystem

Vi arbetar varje år med att: planera, genomföra, följa upp, redovisa och analysera våra resultat vilket i sin tur leder in i en ny planering.

Tillväxtverkets uppdrag

Grunden för vårt ansvar finns att läsa i instruktionen för myndigheten. Instruktionen är en förordning som bland annat anger hur myndigheten ska ledas och vilka uppgifter vi har. Instruktionen innehåller regeringens grundläggande och långsiktiga styrning av myndigheten. Av den framgår vilka våra uppgifter är utifrån vilka vi självständigt kan utforma vår verksamhet. Det är i första hand med utgångspunkt i instruktionen vi återrapporterar till regeringen i årsredovisningen.

Regleringsbreven kommer vanligtvis i slutet av december och beskriver våra uppdrag och återrapporteringskrav, men även våra ekonomiska förutsättningar inför det kommande året.

Särskilda uppdrag

Förutom uppgifterna i vår instruktion och årliga regleringsbrev styr regeringen oss genom särskilda uppdrag. Dessa är vanligtvis specifika och tidsbegränsade.