Tillväxtverket

Stadgar

Stadgar för personalföreningen KUL:

§ 1 Föreningens syfte

Personalföreningen KUL är en ideell förening för anställda på Tillväxtverket och Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

Föreningens ändamål är att fördjupa intresset och öka förståelsen för konst, kultur och idrott. Alla anställda vid Tillväxtverket och Nämnden för Hemslöjdsfrågor får delta i aktiviteter som KUL anordnar. För att delta i konstutlottningen krävs särskild anmälan. För att förverkliga detta ändamål ska föreningen bland annat:

 • anordna besök vid konstutställningar, teater-/operaföreställningar, musikarrangemang och andra kulturella aktiviteter
 • anordna andra upplevelsebaserade aktiviteter så som idrottsverksamhet eller liknande
 • inköpa och mot avgift lotta ut konstföremål

§ 2 Medlemskap

Alla anställda vid Tillväxtverket är per automatik medlemmar i föreningen. Anställda vid Nämnden för hemslöjdsfrågor har rätt att bli medlemmar så länge som kanslisamverkan föreligger mellan Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Medlemskapet är kostnadsfritt förutom om man vill delta i den årliga konstutlottningen. Vill man delta i den årliga konstutlottningen tas dock en särskild avgift ut.

Årsmötet ger styrelsen mandat att fastställa regler för de avgifter som ska betalas.

§ 3 Årsmöte

Årsmötet hålls före den 1 maj. Till årsmötet kallas samtliga medlemmar. Kallelsen sker via Medarbetarsidan senast tre veckor före mötet. Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga på Medarbetarsidan senast en vecka före mötet.

Medlem som vill att en fråga ska behandlas på årsmötet, ska meddela styrelsen detta senast två veckor före mötet.

Varje medlem som deltar vid årsmötet har en röst. Medlem kan delta i årsmötet via videokonferens. Beslut fattas med öppen omröstning om inte årsmötet beslutar att det ska ske med sluten omröstning. Förutom vid val samt ändring av stadgar fattas beslut med enkel majoritet. Enkel majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. Vid årsmöte måste minst 7 medlemmar vara närvarande för att beslutet ska gälla. Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande har. Vid val förklaras den eller de som får de flesta rösterna som valda. Styrelseledamot och ersättare har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet.

§ 4 Ärenden vid årsmötet

Följande ärenden ska förekomma vid årsmötet

 1. Fråga om kallelse till mötet har skett stadgeenligt
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Beslut om dagordning
 5. Föredragning av föregående års verksamhet och bokslut
 6. Föredragning av revisorns berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av styrelsens ärenden till årsmötet
 9. Behandling av frågor från medlemmarna
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Avslut av mötet

Ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning för årsmötet, får ändå behandlas efter särskilt beslut av årsmötet. Detta kräver minst två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Stadgeändring eller upplösning får inte behandlas på detta sätt.

§ 5 Val av styrelse samt mandattid

Valberedningen bereder valen och meddelar medlemmarna förslaget senast en vecka före årsmötet. Årsmötet utser valberedning. Ledamöterna tillträder sina mandat omedelbart efter årsmötet.

Ordföranden väljs på ett år

Styrelseledamot väljs på två år

Valberedning väljs på ett år

Revisor väljs på ett år

§ 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner detta lämpligt eller när minst en femtedel av medlemmarna skriftligen har begärt det. Kallelse till extra årsmöte ska ske så snart som möjligt, dock senast en vecka före mötet. Vid extra årsmöte ska endast de frågor behandlas som har angetts i kallelsen.

§ 7 Styrelsens uppgift

Styrelsen är beslutmässig då mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande vid sammanträdet.

Styrelsen ska leda verksamhet i enlighet med årsmötets beslut, föra räkenskaper, skriva protokoll, besluta om firmatecknare, skriva verksamhetsberättelse till årsmötet, fördela ansvar inom styrelsen samt i övrigt förbereda de ärenden som ska behandlas av årsmötet.

Protokoll och annan viktig information ska meddelas via Medarbetarsidan, men enbart via inloggning, ej för externa. Övriga handlingarna ska finnas tillgängliga hos ordföranden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst hälften av styrelsens ledamöter begär det.

§ 8 Revisorns uppgift

Revisor väljs av årsmötet. Revisor ska granska föreningens räkenskaper och verksamhet. Revisor har rätt att när som helst ta del av räkenskaper och handlingar som rör verksamheten. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast den sista mars. I revisionsberättelsen ska revisor till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 9 Stadgeändring

För beslut om stadgeändring krävs minst två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 10 Upplösning av personalföreningen KUL

Om föreningen upphör med sin verksamhet, ska eventuella tillgångar användas till inköp av konst som lottas ut bland medlemmarna.

2017-02-28Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.