Tillväxtverket

Avsluta en anställning

Du som vill avsluta din anställning måste säga upp dig genom en skriftlig uppsägning. Här finns information som du behöver ta del av om detta.

Uppsägningstider

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller följande uppsägningstider:

Om du varit anställd i högst 1 år - 1 månads uppsägningstid.
Om du varit anställd i mer än 1 år - 2 månaders uppsägningstid.

Med anställningstid avses den tid under vilken du i en följd har haft en eller flera statliga anställningar. Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare uppsägningstid än den som framgår ovan. En bedömning görs i varje enskilt fall och beslutas av personalansvarig chef.

Blanketten för uppsägning hittar du i Word i mappen #HR

Möjlighet till tjänstledighet

Om du vill veta vad du har för möjligheter att vara tjänstledig kan du läsa mer under Ledighet och frånvaro.

Blanketten för tjänstledighet hittar du i Word i mappen #HR

Information

När du slutar din anställning är det svårt att komma ihåg allt som du måste göra. Inför ditt avslut kommer du och din chef få information via Easit om vad som ska göras inför ett avslut.

Betyg och intyg

Om du varit anställd i mer än sex månader och önskar få ett betyg när du slutar, ska du meddela din chef.

Du som chef hittar mallen för tjänstgöringsbetyg i Word i mappen #HR.

Tillväxtverket upprättar inte betyg för medarbetare som varit anställda kortare tid än sex månader. Däremot kan ett intyg skrivas.

Både anställningsintyg och arbetsgivarintyg som underlag för A-kassan och Försäkringskassan utfärdas av Statens servicecenter: 0771-456 000.

Statens servicecenter - portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

HR-enheten, personal@tillvaxtverket.se