Tillväxtverket

Kompetensbyte mellan myndigheter

Här hittar du innehåll om kompetensbyte mellan myndigheter inom samarbetet Rörlighet i staten.

Rörlighet i staten är ett samarbete mellan 14 myndigheter och Näringsdepartementet som ger dig möjlighet att arbeta på andra myndigheter under både kortare och längre perioder. Du får möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med kollegor i andra verksamheter och vidgar ditt kontaktnät.

Dessa ingår i samarbetet

 • Elsäkerhetsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Energimyndigheten
 • Konkurrensverket
 • Näringsdepartementet
 • Patent och registreringsverket
 • Post och telestyrelsen
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • VINNOVA
 • Myndigheten för press, radio och TV
 • Statens servicecenter
 • Naturvårdsverket
 • Formas

In- och utlåning

In- och utlåning kan bli aktuellt om någon av myndigheterna som vi samarbetar med har behov av en tillfällig förstärkning.

Lediga uppdrag – max. 6 månader – annonseras på Rörlighet i statens webbplats. 

Om du hittar någonting som passar dig – prata då med din chef och om det finns ett samtycke ansök enligt anvisningarna. Vid en in- och utlåning kvarstår din formella anställning hos Tillväxtverket. Mottagande myndighet ansvarar för din arbetsmiljö.

Mottagande myndighet upprättar överenskommelsen som HR hos båda parter undertecknar. Överenskommelsen kan brytas av båda parter med en uppsägningstid om en månad.

Tillväxtverket betalar ut din lön som vanligt och fakturerar mottagande myndighet för lönekostnaden. När du ska ha semester eller är sjuk så ska du rapportera det till både anställningsmyndigheten och till den inlånande myndigheten.

Utvecklingstjänstgöring

När du själv är intresserad av att lära dig något nytt kan en utvecklingstjänstgöring vara ett sätt att kompetensutvecklas. Tiden för utvecklingstjänstgöringen kan variera från någon vecka till en eller två månader. Du pratar med din chef och motiverar ditt önskemål. Detta görs t.ex. i samband med medarbetarsamtalet.

Om du och din chef är överens om nyttan med en utvecklingstjänstgöring, så skriver din chef en motivering som skickas till HR. En utvecklingstjänstgöring ska jämställas med andra kompetensutvecklingsinsatser som genererar en kostnad, därför måste den motiveras och utgå från verksamhetens mål.

HR kontaktar sedan en kollega inom rörlighetsprojektet i den aktuella myndigheten och frågar om det är genomförbart och i så fall vid vilken tidpunkt.