Tillväxtverket

Kompetens­utveckling

Kompetensen hos våra medarbetare är avgörande för att lyckas och att ständigt utvecklas som myndighet. Kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för att nå våra mål.

Medarbetarsamtalen sker mellan medarbetare och chef perioden november-januari.

Nu kompletteras medarbetarsamtalen, bl.a med uppdragsdialoger och tydligare mål, läs mer om vad det innebär nedan.

Din kompetensutveckling

Ytterst ansvarar du som medarbetare för din egen kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen ska ske utifrån verksamhetens mål och behov och diskuteras i en mer strukturerad form i medarbetarsamtalet. 

Din chefs uppgift är att stödja dig i din kompetensutveckling, ange riktning och styrning i kompetensförsörjningen och din egen kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal, uppdragsdialoger och individuell uppdrag- och utvecklingsplan

Du ska i samråd med din chef årligen upprätta en individuell uppdrag- och utvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet. Inför samtalet ska både du och din chef förbereda er. Det är din chef som ansvarar för att boka in medarbetarsamtalet.

Uppföljande samtal ska ske under året, så kallade uppdragsdialoger. Detta är en styrmodell för hela myndigheten och innebär tydligare resultatfokus.

Som stöd finns ett diskussionsunderlag framtaget.

Mall för medarbetarsamtalet.Word

Tre tydliga mål efter medarbetarsamtalet

Medarbetarsamtalet ska leda till att en tydlig uppdrags- och utvecklingsplan formuleras. I den ska medarbetarens ansvarsområden, arbetsuppgifter och centrala mål tydliggöras.

Resultatmål — vad jag ska göra
Medarbetarmål — hur jag ska nå målen och leva upp till förväntningarna i medarbetar- och chefspolicyn
Kompetensmål — vad behöver jag utveckla på lång och kort sikt för att nå mina resultat- och medarbetarmål

Den uppdrags- och utvecklingsplan som medarbetarsamtalet resulterar i, ska vara ett levande dokument som medarbetare tillsammans med chef följer upp under året. Medarbetare och chef kommer tillsammans överens om hur detta görs på bästa sätt. Det viktiga är att alla medarbetare känner att förväntningarna på dem är tydliga.

Kontakt

HR-enheten, personal@tillvaxtverket.se