Tillväxtverket

Arbetstid

Här hittar du information som rör din arbetstid.

Arbete på heltid

Du som arbetar heltid har en normalarbetstid på 40 timmar per vecka. I veckoarbetstiden ingår inarbetning av så kallade klämdagar.

Normalarbetstiden är 8:00 - 16:30, måndag - fredag, inklusive en lunchrast om 30 minuter.

Årsarbetstiden är 2080 h/år.

Lokalt arbetstidsavtal

Flexibel arbetstid

Flextid är en reglering av den ordinarie arbetstiden som ger dig möjlighet att inom givna tidsramar och med hänsyn till arbetsuppgifterna själv bestämma arbetstidens förläggning.

Flexram

Du kan påbörja arbetet mellan klockan 6.00 – 9.00 och avsluta arbetet klockan 15.00 – 21.00, måndag - fredag.

Lunchrast ska omfatta minst 30 minuter och förläggas mellan 11:00 - 13:30

Du får ha max + 50 timmar/ - 10 timmar på flextidskontot vid avstämningstillfällena. Avstämningen inträffar efter fredagen den vecka då den 30 september och den 31 mars infaller. För perioden mellan avstämningstillfällena finns dock ingen gräns.

Vid avstämningstillfällena stryks överskjutande timmar utöver högsta tillåtna antal (+50 timmar) utan någon ersättning. Underskjutande timmar utöver högsta tillåtna antal (-10 timmar) korrigeras med löneavdrag. Det är därför viktigt att du inte samlar på dig tid som ej hinner tas ut.

Frågor kring tidredovisningen besvaras av ekonomienheten.

Uttag av flextid

Uttag av flextid får omfatta enstaka timmar, en hel dag eller högst två dagar i följd. Undantag från huvudregeln kräver dels att det finns särskilda skäl och dels beslut av avdelningschef i samråd med enhetschef. Undantag ska användas restriktivt.  

Flexledighet kan tas ut i anslutning till eller i samband med annan ledighet (t ex semester). Du får blanda flex med annan ledighet hur du vill, så länge du beaktar det som står i stycket ovan.   

Vid anställnings upphörande

Om du ska sluta arbeta på Tillväxtverket ska du reglera ditt flextidskonto genom flexledighet eller inarbetning. Om du önskar, och verksamheten så tillåter, får flexledighet omfatta mer än 1 dag i följd. Om ditt flextidskonto vid anställningens upphörande ändå anger ett plus- eller minussaldo ska detta regleras genom ersättning respektive avdrag då den slutliga lönen regleras. Plussaldo upp till 50 timmar ersätts. Därutöver överskjutande timmar ersätts inte.

Övertid

Arbetsgivaren kan beordra dig att arbeta övertid vid behov. Du får som grund arbeta högst 150 timmar övertid under ett år. Du väljer själv om du vill få ersättning i form av pengar (övertidsersättning) eller ledighet (kompensationsledighet). Du registrerar arbetad övertid liksom uttag av kompensationsledighet i egenrapporteringen (Primula).

Arbetstagare som har en lön på minst 50 500 kronor per månad (51 500 kr/mån fr o m 1 april 2020) erhåller inte övertidskompensation/ersättning, dock omfattas arbetstagaren av flextidsavtalet.

Enkel övertid

Enkel övertid utgår efter fullgjord arbetsdag (8 tim 30 min, inkl lunch), efter normalarbetstidens slut 16.30 till kl. 22:00 måndag-torsdag. Enkel övertid ersätts med 1,5 gånger arbetad tid.

Kvalificerad övertid

Kvalificerad övertid utgår från klockan 19:00 på fredag till klockan 07:00 på måndag. Dessutom utgår kvalificerad övertid från klockan 19:00 på dag före nedanstående helger till klockan 07:00 första vardagen efter helgen:

  • Trettondag jul
  • Långfredagen
  • Första maj
  • Kristi Himmelsfärds dag
  • Pingstafton
  • Midsommarafton
  • Julafton
  • Nyårsafton

Övriga dagar utgår kvalificerad övertid mellan klockan 22:00 - 06:00

Mertid

Mertid är den tid du som deltidsarbetande fullgör utöver din ordinarie arbetstid, upp till ordinarie arbetstid för heltid. Därefter räknas de timmar du arbetar som övertid enligt de regler som angivits ovan. Du väljer själv om du vill ha ersättning i form av pengar (mertidstillägg) eller ledighet (kompensationsledighet) som motsvarar den arbetade mertiden, dvs timme för timme. Du registrerar din arbetade mertid samt uttag av kompensationsledighet på Mina lönesidor (Primula)

Här hittar du inlogg till Primula och andra system

Summan av mertiden under ett kalenderår får inte överstiga 175 timmar. Sammanräknat får mertid och övertid för ett kalenderår uppgå till högst 200 timmar.

Nationaldagen

När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag är du per automatik ledig på fredagen före helgen. De medarbetare som på grund av expeditionstid är beordrade att arbeta, erhåller annan dag ledig samt enkel övertid för den faktiskt arbetade tiden, inklusive restid som ersättning.

För dig som är visstidsanställd och arbetar timmar

Du som är visstidsanställd och arbetar timmar redovisar din tid på blanketten timrapport.

Blanketten för timrapportering hittar du i Word i mappen #HR

Förkortade arbetsdagar och klämdagar

2020

9 april, halvdag

30 april, halvdag

22 maj, klämdag

30 okt, halvdag

Midsommarafton, julafton, nyårsafton och nationaldagen är alltid lediga dagar.

Nationaldagen infaller i år på en lördag och därmed är vi lediga fredagen före helgen, dvs den 5:e juni 2020.

Kontakt

HR-enheten, hr@tillvaxtverket.se