Tillväxtverket

Tematiskt kunskapsstöd

Tematiskt kunskapsstöd ska bidra till att Tillväxtverkets EU-program och projekt, som finansieras genom EU:s regionala utvecklingsfond, genomförs på ett bättre sätt samt att ha större fokus på resultat och lärande under programperioden 2014-2020.

Stöd till regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Under 2016 byggde och implementerade Tillväxtverket en modell för tematiskt kunskapsstöd enligt uppdrag i regleringsbrev för 2015. De teman som valdes ut för kunskapsstödet är teman som är aktuella i flera program och som ligger inom Tillväxtverkets ansvarsområde. 

Två huvuduppgifter som de tematiska arbetsgrupperna ska verka för

 • Kunskapsutveckling och lärande inom respektive tema och att kunskapen sprids till de aktörer som har nytta av den, i första hand de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.
 • Att medarbetare inom programmen får möjlighet att diskutera och stämma av ansökningar och löpande projekt med de nationellt sakkunniga genom arbetsgrupperna.

Forskning, teknisk utveckling och innovation

Kunskapsstödet för forskning, teknisk utveckling och innovation är länken mellan Team Innovation* och det processtöd kommer att tas fram inom aktuellt område.

Genom Team Innovation kommer kunskapsstödet att göra följande:

 • Smart Specialisering - Fram till och med 2020 stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med smart specialisering samt att sprida kunskaper och erfarenheter från detta arbete.” Vi kommer att vara en nationell nod i Sverige och agera dialogpartner såväl för EU som för svenska regioner".
 • Stöd till regioner vad gäller smart specialisering - I enlighet med Tillväxtverkets regeringsuppdrag (om smart specialisering) kommer Team Innovation ägna stor del av 2017 till att få en översyn över hur län och regioner arbetar med smart specialisering. Team Innovation har också gjort en kartläggning av vilka sektorer/tvärsektorer som på olika sätt fått stöd. Syftet med detta är att ha ett underlag vår dialog med berörda regioner.
 • Utvärdering och uppföljning kopplat till tematiskt mål 1 - Gruppen är dialogpart till analysenheten om utvärderingen av genomförandet av de operativa programmen i ERUF. Det kommer också att säkerställas att resultaten från utvärderingar och uppföljningar mynnar ut i ett lärande inom ramen för processtödet
 • Innovationsinsatser inom företag - Stöd till företag som har koppling till innovationsområdet ska tas upp denna grupp. Syftet är att får en bättre samsyn och helhetsbild kring insatser med koppling till innovation.

Kontakt:

Områdesansvarig: Satu Norsten Manninen, Miljö och innovation

Koldioxidsnål ekonomi

Kunskapsstödet är länken mellan Team Miljö och KlimatSynk och ska vara den part som samordnar informationen som tas fram i respektive grupp.

Genom Team Miljö kommer Kunskapsstöd Miljö att verka för att:

 • Samla Tillväxtverkets insatser inom tematiskt mål 4 - Bilden om hur Tillväxtverkets satsningar med nationella medel kopplar ihop med satsningar inom regionalfonden är till viss del ofullständig. Att Tillväxtverket rådande insatser ska vara integrerade är en nödvändighet för att stärka Tillväxtverkets samlade insatser inom grön tillväxt. För att detta ska uppnås kommer Klimatsynks aktiviteter integreras i Team Miljö som en naturlig och viktig samverkanspart.
 • Effektutvärderingar - Det saknas idag effektutvärderingar av Tillväxtverket avslutade insatser. I Team Miljös arbete att ta fram underlag, identifiera utvecklingsbehov och ge förslag på nya eller kompletterande insatser som stärker Tillväxtverkets erbjudande ska Team Miljö kunna ta fram utvärderingar av avslutade program och insatser. Utvärderingarna ska vara kompletterande till programutvärderingar samt ha företaget och inte programmet i fokus, Kunskapsunderlaget ska kunna användas i utformningen av nya initiativ men även i dialoger med regionala aktörer.

Kontakt:

Områdesansvarig: Satu Norsten Manninen, Miljö och innovation

Konkurrenskraft i SME (små och medelstora företag)

Ett gemensamt team för kunskapsstöd ERUF mål 3, ökad konkurrenskraft SME och omvärldsbevakning Entreprenörskap har bildats. Entreprenörskapsenheten är ansvarig tillsammans med Analys.

Teamet ska bidra till ett mer sammanhållet arbete med:

 • Kunskapsutveckling och lärande inom aktuellt tema och att kunskapen sprids till de aktörer som har nytta av den, i första hand de regionalt utvecklingsansvariga.
 • Att medarbetare inom ERUF och får möjlighet att diskutera och stämma av ansökningar och löpande projekt med de nationellt sakkunniga.
 • Att verka för ökad samverkan och bättre nyttjande av myndighetens kompetenser och resurser för ett ökat resultat. Det kan handla om samfinansiering av projekt, riktade utlysningar, förstärkning och synkning av nationella initiativ. Det kan också handla om att ta fram kompletterande insatser som går hand i hand med insatser inom ERUF.
 • Press/mediabevakning och omvärldsanalys.
 • Förbättrad förmåga till snabbt agerande i aktuell debatt.
 • Konsekvensanalys och handlingsförslag till ledningsgruppen.
 • Snabbare reagera på olika händelser/nyheter som berör området.
 • Synliggöra vår verksamhet genom att koppla våra aktiviteter till aktuell debatt.
 • Oftare lyfta fram våra ställningstaganden (t ex utifrån remissvar och rapporter som knyter an till aktuell fråga).

Kontakt:

Områdesansvarig, Anna Eldestrand, Entreprenörskap

Hållbara transporter, IKT och bredband

Det tematiska kunskapsstödet för hållbara transporter och IKT arbetar med att samla in kunskap från omvärldsbevakning, resultat och erfarenheter från pågående insatser inom Tillväxtverket och sprida denna kunskap till berörda i organisationen. Ambitionen är att utveckla ett av Tillväxtverkets tre verktyg, kunskap. Genom att lyfta fram vår samlade kunskap kan vi bidra till att utveckla det regionala tillväxtarbetet genom att utgöra en naturlig samverkanspart för den regionalt utvecklingsansvariga aktören i regionerna och på sådant sätt förbättra lärandet.

Detta tematiska kunskapsstöd arbetar med att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT (infrastruktur och kommunikationsteknologi) samt främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig infrastruktur. Dessa insatser kan göras i följande regioner Skåne-Blekinge, Småland och öarna, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland och Övre Norrland.

Arbetet inom detta tematiska kunskapsstödet kommer under 2017 att inriktas på tre områden:

 • Utveckla och samla in kunskap genom egna insatser, omvärldsbevakning och arbetet med uppföljning och utvärdering.
 • Upparbeta en dialogplattform internt för att sprida och inhämta kunskap.
 • Tydliggöra ansvarsområden för medarbetare som deltar i det tematiska kunskapsstödet.

Kontakt:

Områdesansvarig: Isaac Karlsson, Regionala miljöer

Hållbar stadsutveckling

Tillväxtverket ansvarar för genomförandet av de öronmärkta ERUF-investeringarna för hållbar stadsutveckling, som genomförs inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige 2014-2020. Dessa investeringar uppgår till 424,5 miljoner kronor och är inte de enda insatserna som Tillväxtverket genomför för hållbar stadsutveckling, men de kommer ha en stor betydelse för kunskapsutvecklingen inom området.

Kunskapsstödet för hållbar stadsutveckling kopplas till regeringsuppdraget från 2014 om en plattform för hållbar stadsutveckling, där Tillväxtverket samverkar med i första hand Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket. Plattformen ska stödja de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling och den är en viktig kanal för spridning av kunskap, erfarenheter och resultat. Arbetet kopplas även till regeringsuppdraget från 2015-11-15 att vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammet Urbact inom målet Europeiskt territoriellt samarbete.

Det tematiska kunskapsstödet för hållbar stadsutveckling erbjuder:

 • Stöd i handläggning, det vill säga feedback på nya projektansökningar inom hållbar stadsutveckling (vid behov).
 • Kunskap om och vägledning i Tillväxtverkets olika uppdrag med koppling till hållbar stadsutveckling, både de som är ERUF-finansierade och övriga (till exempel inom samhällsplanering för näringslivsutveckling, miljö och innovation).
 • Konkreta exempel och resultatuppföljning utifrån Tillväxtverkets investeringar inom hållbar stadsutveckling.
 • Tillgång till extern kunskap, externa nätverk och externa finansieringsmöjligheter för hållbar stadsutveckling.

Kontakt:

Områdesansvarig: Niels Boye, URBACT

Finansiella instrument

Det tematiska kunskapsstödet för Finansiella instrument arbetar för spridning av kunskap kopplat finansiering av SME, detta för att ge en grundläggande kunskap om hur ett företag kan finansieras, hur marknaden ser ut, vad som erbjuds inom EU och de ERUF satsningar som görs av Tillväxtverket.

Syftet är också att sprida lärandet från de satsningar som har gjorts och nu genomförs med ERUF medel i Sverige.

Finansieringsinstrument består av lån, bidrag och riskkapital. I Sverige har vi ERUF finansieringsinstrument endast i form av riskkapital för SME. Vår uppgift inom kunskapsstödet är att sprida kunskap om hur finansiering av SME fungerar, hur marknaden ser ut samt vilken finansiering som erbjuds inom EU.

Kontakt:

Områdesansvarig: Eva Rosenthal, Kapitalförsörjning

Resultat Tematiskt kunskapsstöd 2017

Det här har vi gjort:

 • Använder det tematiska kunskapsstödet bland annat för att genomföra regleringsbrevsuppdrag.
 • Bedriver omvärldsbevakning.
 • Fungerar som ett stöd i handläggningen av regionalfondsprojekt.
 • Kunskapsstöd för att förbättra lärandet.
 • Nätverk för samverkan.

Det här har det gett:

 • Ökade möjligheter till att samarbeta mellan projekt.
 • Ökad kontakt med regionalt utvecklingsansvariga och kontoren genom pågående regleringsbrevsuppdrag.
 • En analys över huruvida programmen är relevant utformade.
 • Bättre inblick i hur projekten hanteras i varje region.
 • Kunskapsutveckling genom bättre insyn i regionalfondsprogrammen.
 • Möjlighet att information sprids på externa möten.

Det här har vi lärt oss:

 • Regionalt utvecklingsansvariga efterfrågar Tillväxtverkets stöd kring smart specialisering.
 • Regionala handläggare har behov av expertstöd vid utlysningar och handläggning.
 • Det är viktigt med erfarenhetsutbyte i konkreta frågeställningar mellan regionerna.
 • Bristande kunskap om kunskapsstödets roll och erbjudande.
 • Att satsningar med finansieringsinstrument i de åtta regionala strukturfondsprogrammen fungerar och att det finns intresse hos små och medelstora företag.

Att jobba vidare med

Framgent kommer de tematiska kunskapsstöden bland annat fokusera på att:

 • Utvärdera hur finansiering av projekt stämmer överens med programskrivningarna.
 • Omprioritera insatser för att kunna erbjuda mer konkret stöd vid utformning av utlysningar,  till potentiella projektsökande och till handläggare vid beredning och urval av projekt.
 • Motverka stuprör mellan de regionala strukturfondsprogrammen, regionerna och olika politikområden.
 • Ytterligare kommunikationsinsatser för att sprida information om de tematiska kunskapsstödets erbjudande.
 • Tydligare koppling till det strategiska regionarbetet.
 • Skapa bredare förankring av Plattformsuppdraget internt på myndigheten. Etablera en mer strukturerad omvärldsbevakning och kunskapsspridning internt.
 • Arbeta med satsningar som är i uppstarten, till exempel Fond‐i‐fonden och den gröna fonden. Fortsätta uppföjning av de åtta regionala strukturfondsprogrammen.