Tillväxtverket

Tillvaxtverket.se

Här hittar du information om att publicera innehåll på Tillvaxtverket.se.

Skicka ett webbärende till webbgruppen

Du kan skicka in ärenden via mejl till webbgruppen eller lägga in ett ärende i Easit.

Alla ärenden som kommer in till webbgruppen tas om hand löpande. Beställningar åtgärdas så fort tiden tillåter. Enklare ärenden åtgärdas ofta samma dag.

Du får en bekräftelse via mejl och en återkoppling från ansvarig kommunikatör/webbredaktör om ärendet tar längre tid.

Tänk på det här!

Vill du ha en snabb publicering så ska ny text vara genomarbetad. Är det en uppdatering så ska du skicka med länken för den sida där uppdateringen ska göras. Ange fotograf för bifogade bilder på grund av upphovsrätten. Samla allt i ett och samma ärende för att underlätta.

Skriva och publicera utlysningar

Kontakta i god tid den kommunikatör som ansvarar för det ämne som utlysningen finns inom. Här finns listan med ämneskommunikatörer

Det finns en mall för utlysningstexten i word. Utgå alltid från den när du tar fram texten tillsammans med kommunikatören. Dokumentet Utlysningsmall ver. 1, hittar du i mappen #Arbeta med finansiering/#Gemensamma

Följande rubriker finns i mallen. 

 1. Rubrik på utlysningen. Skriv ur läsarens perspektiv så att det tydligt framgår vad utlysningen handlar om och gärna vem den gäller. Skriv så här: Stöd till leverantörsföretag inom fordonsindustrin. Inte så här: Leverantörsprogram för fordonsindustrin 2013-2015
 2. Kort ingress. Sammanfatta kortfattat till vem stödet riktar sig och vad stödet gäller. Skriv inte om syftet med utlysningen här.
 3. Vem kan söka?
 4. För vad kan jag/vi söka?
 5. När kan jag/vi söka?
 6. Vad är viktigt att veta?
 7. Vilka krav, villkor eller andra regler finns?
 8. Hur länge kan projektet pågå?
 9. Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
 10. Hur ansöker jag/vi?
 11. Hur handläggs och beslutas min/vår ansökan?
 12. Kontakt

Planerade utlysningar

Ni som planerar för en utlysning längre fram i tiden ska också informera om det på tillväxtverkets.se. Använd mallen, Mall för planerad utlysning, som finns i Word, i mappen #Arbeta med finansiering/#Gemensamma.

Texten för den planerade utlysningen bör innehålla:

 1. Rubrik på utlysningen. Skriv så att det tydligt framgår vad utlysningen handlar om.
 2. Kort ingress. Sammanfatta kortfattat till vem stödet riktar sig och vad stödet gäller.
 3. Utlysningen planeras att öppna xxx
 4. Om innehållet. Beskriv innehållet i utlysningen kortfattat.
  Vill du veta mer om programmet/insatsen xxx? Gå till sidan xxx (på tillvaxtverket.se)
 5. Målgrupp: XXX. Beskriv om möjligt tänkt målgrupp.
 6. Kontakt. Ange e-postadress och telefonnummer till kontaktperson

När en planerad utlysning övergår till en pågående utlysning tas den planerade utlysningen bort och ersätts av den pågående.

Skriva webbtexter

Att skriva för webb skiljer sig från att skriva för andra format. Det fungerar sällan bra att kopiera direkt från rapporter, pm, broschyrer eller andra tryckta dokument.

När du skriver för webben behöver du vara extra tydlig och konkret. Läsarna måste snabbt kunna överblicka texten för att avgöra om den är relevant för dem. Lyft fram det viktigaste, tilltala läsarna och svara på deras frågor.

Här finns mer tips om hur du skriver för webben

Egen behörighet att redigera

Du kan få egen behörighet att redigera om du ofta behöver gå in och göra uppdateringar. Boka då gärna in en genomgång i Tillväxtverkets publiceringsverktyg SiteVision via webbgruppen.

Om du behöver behörighet, kontakta webbgruppen.

Målbild för tillvaxtverket.se

Tillväxtverket.se ska vara navet i Tillväxtverkets digitala närvaro. Webbplatsen ska ha användarnas behov i fokus. Med öppenhet, tillgänglighet, begriplighet och inspiration som ledord ska webbplatsen skapa användarnytta och tydliggöra Tillväxtverket som en modern kunskapsmyndighet som öppnar dörrar och river barriärer.

Målgrupper

Tillväxtverket.se har olika målgruppsingångar och ett öppet intranät i form av medarbetarsidor.

Medarbetarsidorna har Tillväxtverkets anställda och konsulter som målgrupp.  

Övriga målgruppsingångar på webbplatsen riktar sig till externa målgrupper. Företagen är alltid slutkund men innehåll och budskap om våra systempåverkande insatser riktar sig många gånger till företagens vänner såsom:

 • branschorganisationer
 • regioner
 • kommuner
 • beslutsfattare

Tillvaxtverket.se ska:

 • ge en tydlig bild av Tillväxtverkets löpande tjänster såsom utlysningar, finansiering, konferenser, publikationer och digitala tjänster
 • förmedla kunskap om tillväxt
 • göra det lätt för användare att hitta rätt information och tjänst för sitt ärende
 • ge inspiration och vägledning åt företag och regioner i frågor om tillväxt

Medarbetarsidorna ska:

 • Göra det lätt att göra rätt i det dagliga arbetet
 • Stärka samhörighet och gemensam kultur
 • Förankra långsiktig vision och riktning för verksamheten
 • Underlätta samarbete mellan individer och grupper

Vad får besökarna på tillvaxtverket.se?

Externa delen

 • En tydlig bild av Tillväxtverkets insatser och erbjudanden, information och tjänster.
 • Insikter, kunskap och inspiration om olika möjligheter för företag och regioner i tillväxtfrågor.

Medarbetarsidorna

 • Information, vägledningar och verktyg som är myndighetsgemensam. Detta är den främsta källan till myndighetsgemensam information.
 • Information som är till nytta i arbetet.

Fem strategier för att nå målbilden

 • Vi strävar efter att skriva korta, kärnfulla och begripliga texter.
 • Vi arbetar med bild och film för att inspirera, förstärka eller förtydliga innehåll.
 • Vi strävar efter att uppnå tillgänglighetskraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA.
 • Vi arbetar med ett öppet intranät.
 • Vi arbetar kundfokuserat kring uppföljning, analys och optimering av vår webbplats. Vi tar tillvara insikter som vi får genom webbanalys, samspel med användare och användningstester.

Tillväxtverkets övriga webbplatser

Tillväxtverket har flera webbplatser. Du hittar dem listade i sidfoten här nedanför. Större delen av dem finns i Sitevision. Har du frågor kring webbplatserna så kan du skicka in ett ärende till webbgruppen.

Alla webbplatser i Sitevision driftas i Cloud.

Webborganisation för webbplatser i Sitevision CloudWord

Webbstatistik

Tillväxtverket använder Google Analytics för webbstatistik. Om du behöver hämta ut statistik på grund av redovisningsskäl eller för att se hur besökare använder webbplatsen skicka in ett ärende till webbgruppen.