Tillväxtverket

Skriva texter

När du skriver en text bör du tänka att den ska rikta sig till den som läser, vad den behöver veta för att agera på något sätt eller vad läsaren har nytta av att veta. Här får du vägledning och tips om hur du skriver en rapport och svarar på en remiss.

Att få ord och meningar rätt

Om du är osäker på ett enskilt ords stavning eller betydelse - sök i Svenska Akademiens ordböckerlänk till annan webbplats

Stor eller liten bokstav? Förkortningar? Skriva ihop eller isär? Sök i Myndigheternas skrivreglerlänk till annan webbplats

Webbtexter

Att skriva för webb skiljer sig från att skriva för andra format. Det fungerar sällan bra att kopiera direkt från rapporter, pm, broschyrer eller andra tryckta dokument - du behöver vara extra tydlig och konkret. Här finns konkreta råd att följa och ta hjälp av.

Innan du börjar skriva, ta reda på:

 • För vem skriver du? Vad vill de veta?
 • Vad ska läsarna göra med den här informationen?
 • Vad vill de kunna göra?
 • Vad behöver läsarna veta? Vad behöver de inte veta?

Du kan aldrig berätta allt. Var därför noga med vilken information som ska vara med. Länka till fördjupad information om vissa läsare kommer att behöva den.

Våra webbsidor ska bara innehålla giltig och aktuell information. Ha en rutin för att säkra att ni tar bort information som är inaktuell. 

Stryk bakgrundsinformationen

Läsarna vill veta vad som gäller här och nu, inte hur det var tidigare. Tumregel: Ge bakgrund eller sammanhang i en enda mening.

Svara på läsarnas frågor

Vilka frågor har läsarna? Svara på dem, i den ordning läsarna har dem. Då vet de direkt om texten är relevant för dem. Använd de mallar som finns, för t.ex. ansökningsomgångar.

Exempel på vanliga frågor om att ansöka om stöd:

 1. Kan jag få det här stödet om jag ansöker?
 2. När ska jag ansöka?
 3. Hur gör jag för att ansöka?

Exempel på andra frågor att besvara i olika texter:

 1. Vad finns här, som jag kan använda för min verksamhet?
 2. Vad vinner jag på att göra det här?
 3. Hur har andra gjort? Vad blev bäst?
 4. Hur gör jag för att komma igång?

Publicera på rätt ställe

Diskutera med webbredaktionen för att avgöra var och hur din information ska publiceras. Kanske har du intresserade läsare både internt och externt?

Skriv ut vem texten vänder sig till

Tillväxtverket har mer än bara en typ av läsare. Skriv gärna vilka texten eller stycket riktar sig till, så vet varje läsare om det är relevant att fortsätta läsa.

 • Exempel: Om företaget har färre än 50 anställda...
  Det här avsnittet handlar om regelverket för att du som jurist ska...

Skriv det viktigaste först - kom direkt till saken

Det läsarna vill veta först, ska stå först. Läsarna vill veta slutsatsen först, därefter argumenten och bakgrunden. Om olika läsare vill veta olika saker - skriv olika texter, eller åtminstone olika stycken med vägledande mellanrubriker.

Skriv rubriker som sammanfattar eller förtydligar

En rubrik ska sammanfatta eller förtydliga ett avsnitt av texten på ett konkret sätt. Rubrikerna ska helst innehålla verb. Skriv rubriker i uppmaningsform när det går, för att texten ska vara tydlig med vad du rekommenderar att läsarna ska göra. Använd annars påstående- eller frågeform. När rubriken är skriven i frågeform måste avsnittet direkt ge ett tydligt svar på frågan i rubriken.

Skriv korta ingresser som kan stå för sig själva

En ingress ska ge en sammanfattning av texten. Ingressen ska snabbt ge läsarna tillräcklig med information för att avgöra om de vill läsa vidare. Skriv korta ingresser, max tre rader. Ofta hamnar ingressen helt ensam på en puffsida, så se till att den går att läsa och förstå i sig själv.

Dela in texten i många stycken

Läsarna ska aldrig behöva möta en ordvägg. Dela därför in texten i många stycken. Använd mellanrubriker och andra sätt att underlätta för läsaren att överblicka din text.

Använd punktlistor för uppräkningar. Då syns informationen extra tydligt och blir mycket lättare att läsa. Resten av texten blir också lättare att strukturera.

Skriv effektivt och direkt till läsaren 

För att få ut det bästa med din webbtext, så att du når fram till den som ska läsa den behöver du också skriva effektivt och anpassa texten för läsaren.

Råd och hjälp för att skriva effektiva webbtexter

Sökoptimera och mobilanpassa texten

Du behöver också fundera på hur du sökoptimerar din text och hur den anpassas till en liten skärm som mobil eller surfplatta.

Råd och hjälp för att sökoptimera och mobilanpassa webbtext

Utlysningar

Om du ska skriva en utlysningstext behöver du strukturera texten efter ett antal förbestämda rubriker. Läs mer om riktlinjerna för att skriva en text för utlysningar.  

Skriva en rapport

Tillväxtverket lämnar varje år flera del- och slutrapporter till regeringen kring uppdrag vi har fått. Rapporterna ska vara välskrivna och hålla hög kvalitet när det gäller språk och innehåll.

Skriva en rapport på Tillväxtverket

Våra budskap och rekommendationer till regeringen ska vara tydliga. Rapporterna ska också ha en enhetlig struktur.

Delrapporter ska godkännas och beslutas av avdelningschefen.

Slutrapporter beslutas av gd och ska föredras vid en veckoberedning i god tid innan rapporten ska lämnas till regeringen.

Mallar och tips

Hur du ska förbereda och skriva rapporten beskrivs i Instruktion för hur du skriver en rapport till regeringenlänk till annan webbplats.

Tips när det gäller språket finns i Skrivregler för längre texterlänk till annan webbplats. Ta gärna också chansen att gå den utbildning i klarspråk som regelbundet erbjuds.

Mall för rapport till regeringen hittar du i Word i mappen Rapporter. Där finns också en mall för missiv.

Svara på en remiss

Ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen är att låta myndigheter och organisationer yttra sig i regeringsärenden. Genom det ska regeringen få en tydligare bild av vilka konsekvenser som ett förslag kan få om det genomförs. Tillväxtverket får också möjlighet att svara på remisser från andra myndigheter och organisationer.

Skriva ett remissvar

Väl genomarbetade remissvar baserade på vår kunskap i frågor av vikt för företagens konkurrenskraft är en viktig del i myndighetsutövningen. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara.

Gd-stab fördelar remisser från regeringen till ansvarig avdelning.

Remissvar ska föredras för gd Gunilla Nordlöf vid en veckoberedning.

Mallar och tips

Hur du ska förbereda och skriva remissvar beskrivs i Svara på remisslänk till annan webbplats.

Du ska skriva svaret i Tillväxtverkets brevmall som finns i word under mina mallar.

En föredragningspromemoria som sammanfattar förslagen i remissen ska följa med till veckoberedningen.

Tidigare remissvar

Remisser från andra myndigheter och organisationer

Vi är inte skyldiga att svara på remisser från andra myndigheter och organisationer, men det kan vara ett viktigt sätt att förmedla vår kunskap i frågor av vikt för företagens konkurrenskraft.

Registraturen fördelar remisserna till en enhet. Enhetschefen tar ställning till om Tillväxtverket ska yttra sig. Avdelningschefen beslutar om svar.

När du skriver ett svar till andra myndigheter och organisationer kan du utgå från instruktionen för hur du ska skriva ett remissvar till regeringen.