Tillväxtverket

Kommunikations­planera

Checklistan nedan ger dig vägledning i vad du behöver tänka igenom när du ska planera kommunikation kring en verksamhet, program eller projekt. Använd frågorna för att tänka igenom vad du vill uppnå.

För att lyckas i din kommunikation behöver du:

 • Först komma fram till VAD du vill kommunicera och VARFÖR (alltså ha en genomtänkt idé vad du vill uppnå) och VEM du vill kommunicera med.
 • Sen väljer du HUR, VAR och NÄR du ska kommunicera.

En kommunikatör kan vara ett värdefullt bollplank. Se listan med ämneskommunikatörer. 

Inkludera fler målgrupper

Här nedan hittar du också vårt verktyg för inkluderande kommunikation. Det ska vi använda för att nå ut på ett normmedvetet sätt till fler av våra målgrupper. Verktyget är utvecklat av Tillväxtverket tillsammans med Add Gender AB.

Checklistan

Samma disposition används i mallen för en kommunikationsplan.

1. Nuläge

Vilken är bakgrunden till insatsen? 

2. Verksamhetsmål och syfte

Vad vill vi uppnå med kommunikationen?

3. Målgrupp

Vem/vilka ska vi kommunicera med?

4. Kommunikationsmål

Vad vill vi att mottagarna ska kunna, tycka eller göra?

5. Strategi

Hur ska vi göra för att lyckas med kommunikationen?

6.Budskap

Vad vill vi säga? Vad kan vara till nytta för målgruppen?

7. Kanaler

Vilka kanaler ska vi använda?

Var finns de vi vill kommunicera med?

8. Intern förankring och samordning

Hur ska vi kommunicera internt om insatsen?

9. Aktivitets- och tidsplan

Vad ska göras när, hur och av vem?

Vilka resultat vill vi nå och kommunicera?

10.Resurser

Vilka resurser finns för insatsen?

11. Uppföljning och utvärdering

Hur vet vi att vi lyckats?

Inkluderande kommunikation

Genom att ställa några frågor till dig själv och dina kollegor, under arbetets olika faser, blir du medveten om normer som annars kan vara lätta att missa. Om alla kan vara med och främja normmedvetenhet så når vi en inkluderande kommunikation.

Bild på Tillväxtverkets verktyg för inkluderande kommunikation


1. Idéfas

 • Vad vill vi åstadkomma med kommunikationen? Vilka målsättningar har vi och hur följer vi upp dem? Syfte och mål påverkar valet av tillvägagångssätt.
 • Vem är den tänkta mottagaren och varför? Hur väl känner vi målgruppen? Vad händer om vi tänker oss en mer generell eller mer specifik målgrupp? Hur påverkar det valet av budskap, paketering och tillvägagångssätt? Hur kan människor utanför målgruppen kunna tänkas reagera på materialet? Vem bör vara avsändare av kommunikationen sett till målgrupp och måluppfyllelse?
 • Vad är det som ska  kommuniceras? Finns det en tradition kring vilka ämnen/vinklar/budskap som tas upp? Vems historier är det som får höras? Vilka branscher som exemplifieras? Hur ser tidigare kommunikation inom området ut? Vad har vi gjort och vad har vi inte testat vad gäller tillvägagångsätt och paketering? Hur väl har tidigare kommunikationsinsatser fungerat? Kan vi inkludera fler genom att byta förmedlingsmetod (kanaler, forum och nätverk)? Kan vi anpassa och rikta  kommunikationen sett till olika målgruppers behov?

2A. Utförande

 • Förknippas ämnet med ett specifikt kön, bakgrund, ålder osv? Om ja, kan den underrepresenterade gruppen lyftas utan att framstå som undantag? Om nej, kan materialet utformas könsneutralt?
 • Vilka får stå som representanter för vilka områden? Vilka porträtteras i offentliga kontra
  privata miljöer och situationer? Får minoritetsgrupper representera något annat än sin grupptillhörighet?
 • Undvik stereotyper: Vem är aktiv och vem är passiv, vem kopplas till svårigheter och vem till framgång, vem är allvarlig och vem är oseriös?

2B. Beställning

 • Hur har vi kommunicerat riktlinjerna för jämställd kommunikation i beställningen till
  leverantörer? Ger vi förslag på vilka grupper som ska inkluderas eller prioriteras, och på vilket sätt?
 • Hur har vi säkrat att leverantören förstått innebörden och vikten av normmedvetenhet? Är
  leverantören medveten om våra tre prioriterade mångfaldsområden (dvs kön, ålder och
  bakgrund)?
 • Har vi och leverantören gemensamma referenser gällande olika begrepp? Har vi skickat ut något material, exempelvis ”Schyst”, till leverantören?

3. Implementering

 • Innan beslut fattas, har vi gjort vårt bästa för att skapa en inkluderande kommunikation?
  Har vi tänkt igenom konsekvenserna för våra prioriterade målgrupper inom
  mångfaldsarbetet? Kan vi motivera de val vi gjort?
 • Kan vi testa våra färdiga kommunikationsprodukter eller lösningen på kollegor eller
  referenspersoner? Hur upplever de kommunikationen?

4. Återkoppling

 • Levde materialet upp till våra förväntningar? Upplevs materialet som normbrytande, normstärkande eller neutralt
 • Återkoppling från eventuell leverantör – hur upplevde de beställningen? Var beställningen tydlig
  eller fanns det oklarheter?
 • Hur reagerar målgruppen? Positivt eller negativt? Hur måluppfyllande är kommunikationen?

5. Utveckling

 • Hur gick arbetsprocessen till? Är vi nöjda? Vad kan vi förbättra till nästa gång?
 • Hur har vi dokumenterat processen så lärdomarna ges vidare?
 • Förbättra verktyget för inkluderande kommunikation genom att kontakta ansvariga för
  jämställdhetsintegrering!