Tillväxtverket

Nytta - för uppföljning och utvärdering

Metoden och verktyget Nytta beskriver hur vi ska arbeta med uppföljningar och utvärderingar, så att vi gör det på ett systematiskt och enhetligt sätt över hela organisationen.

Nytta tillämpas på Tillväxtverkets externa verksamhet, det vill säga den verksamhet som våra målgrupper möter. Huvudprincipen är att alla insatser ska följas upp enligt Nytta, även om ambitionsnivå och omfattning kan variera med insatsens storlek och inriktning. Beslut om huruvida Nytta ska tillämpas eller inte fattas i samband med att planeringen för insatsen inleds.

Verksamheten inom Europaprogrammen har ett eget ramverk för uppföljnings- och utvärderingsarbete och omfattas inte av Nytta.

Vinster med systematisk uppföljning och utvärdering

Ett systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete ger oss kunskap om hur olika typer av insatser fungerar. Kunskap och information av god kvalitet vid rätt tidpunkt ger medarbetare och ledning underlag som underlättar vid prioritering eller resursfördelning. Det ger även medarbetare stöd i sitt arbete att kontinuerligt utveckla insatserna.

Att uppföljningen av vår verksamhet sker på ett systematiskt och enhetligt sätt gör det också möjligt att presentera och kommunicera en sammanfattande bild av vilka resultat och effekter som myndigheten bidrar till genom såväl pågående som avslutade insatser.

Att ta fram en uppföljnings- och utvärderingsplan

Enheten för uppföljning och utvärdering stödjer medarbetarna i arbetet med att ta fram en uppföljnings- och utvärderingsplan.

När en plan tas fram genomförs först en eller fler workshops med insatsens medarbetare, där en förändringsteori för insatsen utarbetas. Förändringsteorin beskriver vilken förändring insatsen syftar till att åstadkomma och hur det ska ske.

Under workshoparbetet fastställs syftet med insatsen samt insatsens mål fördelat på prestationsmål, effektmål på kort sikt och effektmål på medellång till lång sikt. Indikatorer tas fram för varje mål. De aktiviteter man avser utföra som förväntas ge önskade effekter fastställs också. Därefter färdigställs uppföljnings- och utvärderingsplanen med en lärandestruktur som anger när uppföljning och utvärdering ska göras och vem som har ansvaret.

Enheten för uppföljning och utvärdering är därefter även ett stöd i genomförandet av beslutade uppföljningsaktiviteter. Stöd avseende utvärderingsaktiviteter ges av analysenheten.

Kontakt

Mats Alentun