Tillväxtverket

Nytt system för avrop av analys- och utvärderingstjänster

Våra ramavtal för analys- och utvärderingstjänster löpte ut den 21 september. För att ersätta ramavtalen har vi etablerat ett så kallat dynamiskt inköpssystem (DIS). Det innebär att alla leverantörer som uppfyller minimikraven kan ansluta sig till DIS.

Därefter sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning då alla leverantörer tillfrågas. Inköpssystemet DIS kommer att löpa under nio år och fler leverantörer kan kvalificeras under löptiden. Genom DIS tror vi kunna nå betydligt fler leverantörer inom fler geografiska - och kompetensområden.

I dagsläget har följande konsulter kvalificerats att lämna anbud på kommande förfrågningar:

  • Copenhagen Economics A/S
  • Governo AB
  • Oxford Research AB
  • Policy in Practice Uppsala AB
  • Ramboll Management Consulting AB
  • Regionakademin AB
  • SKOP AB
  • Sweco Society AB
  • Anthesis Enveco AB

Vid förfrågningar gällande analystjänster ska analyschefen informeras. I samband med förfrågningar gällande uppföljnings- eller utvärderingstjänster ska chef för enheten för uppföljning och utvärdering informeras. Anledningen till det är att myndigheten ska ha en samlad bild av vilka analys respektive uppföljnings- och utvärderingstjänster som avropas.

Om du har frågor rörande avrop från DIS, kontakta Andreas Luiga.