Tillväxtverket

Ny version av Min ansökan

Den nya versionen började att gälla den 24 april. Versionen innehåller en hel del nyheter som är bra att känna till för personer som arbetar i systemet.

 Ändrad huvudmeny

För att den som ska ansöka om utbetalning lättare ska hitta, har detta fått ett eget menyval mellan "Ny Ansökan" och "Support / Kontakt". De nya menyvalen är:

  • Startsida | Mina ansökningar | Ansök om stöd | Ansök om utbetalning | Support/Kontakt

Ny informationstext till den sökande i anslutning till inloggningen

För att den sökande bättre ska förstå vilket inloggningssätt som passar bäst utifrån vad hen vill göra, finns det nu bättre information ovanför inloggningsrutan. Informationen finns både på svenska, engelska och finska.

Svenska som förvalt språk

Minansokan.se visas nu alltid med svenskt språkval oavsett vilken språkinställning webbläsaren har. Detta främst för att undvika svenska ansökningar inlämnade på engelska.

Ändrad frågeställning på fråga vid ansökan om stöd för Affärsutvecklingscheck

Som ett led i arbetet med att förenkla för sökande och handläggare, ska den sökande inte behöva skicka in ett särskilt påskrivet intyg angående försumbart stöd. Tanken är att det ska räcka att svara på frågan i ansökningsformuläret och att intyga om att alla lämnade uppgifter på heder och samvete är korrekta vid inlämningen/signeringen av ansökan.

Texten på frågeställningen, "Har ni blivit beviljade statligt stöd de senaste 3 åren?" i sektionen Ekonomi är ändrad till:

”Har ditt företag tidigare mottagit någon form av försumbart stöd under innevarande och två föregående år (läs mer under hjälpknappen till höger)?”

Om man svarar (Ja) får man svara på en följdfråga, Om Ja, beskriv. Den är nu ändrad till: ”Om Ja, ange finansiär(er), typ av stöd och beviljade belopp.”

En hjälptext till huvudfrågan finns nu som vägledning för den sökande.

”För vägledning kring vilka statliga stöd i övrigt som är försumbara stöd, se särskild förteckning under rubriken Ansök och rapportera/ansök om stöd på Tillväxtverkets webbplats, www.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats. Observera att försumbart stöd i princip även kan förekomma från andra stödgivare än de som finns angivna i den särskilda förteckningen. En förutsättning för att det rör sig om försumbart stöd är att ert företag i så fall har fått information om detta av berörd stödgivare i särskild ordning.
Med innevarande och två föregående år avses företagets räkenskapsår. Räkenskapsåret kan vara kalenderår eller s.k. "brutet räkenskapsår.”

Bättre möjlighet att konfigurera vilken adress som missivet ska skickas in till

Konfiguationsmöjligheterna för inställning av vilken adress som den sökande ska skicka in missivet till har kompletterats med ytterligare en adresserad för till exempel avdelning samt ett fritextfält för exempelvis information om mejladress.

Förtydligad ledtext i rutan Projektmedel

För att förtydliga var projektägaren ska klicka vid ansökan om projektmedel som medfinansiering för sitt EU-projekt, har ledtexten i rutan om Projektmedel förtydligats. Den nya ledtexten lyder: "Finansiering från nationella och regionala medel för projekt som bidrar till näringslivsutveckling och den regionala tillväxten. EU-medfinansiering med regionala projektmedel".

Separata länkar till underavdelningarna på sidan för support/kontakt

Underavdelningarna Vanliga frågor, Få hjälp med min ansökan och Kontakta teknisk support har fått separata länkar för att underlätta länkning till dem från externa sidor.

Rättningar i systemet

Dubbletter av offentliga medfinansiärer i EU-ansökningar om stöd

Det har tidigare gått att skicka in flera rader av offentlig medfinansiering med samma finansiär. Detta går inte längre.

Etiketten för listan Specificera målgrupp visades inte

Etiketten för listan Specificera målgrupp under valet av programspecifikt mål visades inte i ansökansformuläret samt i pdf-dokumentet.

Valet i listan Specificera målgrupp fördes inte över till handläggaren

På grund av att det tekniska id:t inte fördes över blir resultatet att uppgiften inte förs över till handläggaren.

Rättade länkar för informationsknapparna i ansökansformuläret för EU-medel

I ansökningsformuläret för EU-medel har varje sektion av uppgifter en "i"-knapp. Länkarna var trasiga och har uppdaterats.