Tillväxtverket

Medarbetarenkät sista veckan i mars

Under hösten gick startskottet för medarbetarenkäten i nytt format och snart är det dags igen. Enkäten ger värdefull feedback som gör att vi kan fortsätta utvecklas.

Den nya enkäten består av 18 frågor som speglar vår medarbetar- och chefspolicy samt våra värdeord - att vi vill uppfattas som lyhörda, kunniga och handlingskraftiga. Under perioden 25-31 mars vill vi höra vad du tycker! Ta chansen att ge feedback så att vi löpande kan skapa bättre förutsättningar för både individ- och verksamhetsutveckling.

Den feedback vi tar med oss från förra året är:

Tydligare information och kommunikation till och från myndighetsledningen

Ett tips är att titta på de filmer som läggs upp på medarbetarsidorna efter varje möte i ledningsgruppen. Det är ett sätt att skapa en kultur som främjar delaktighet och feedback.

Det är viktigt att reflektera över hur vi kommunicerar i vår vardag så att det blir enklare att jobba, förstå, agera och ge konstruktiv feedback.

Målstyrning och samverkan

Det handlar om att uppnå en större transparens i mål och prioriteringar för att synliggöra beröringspunkter och främja samverkan mellan och inom enheter. Det kan vi till exempel göra genom att arbeta med våra aktivitetsplaner både på enhets- och individnivå.

Stress och återhämtning

Vi ska ha en arbetsplats där vi inte riskerar vår hälsa. Genom exempelvis löpande uppdragsdialoger kan vi kontinuerligt följa upp vårt arbete och få möjlighet att snabbt åtgärda orsaker till stress.

Tillväxtverket har även partsgemensamt (HR, SACO, ST och huvudskyddsombud) inlett ett samarbete med Partsrådet för att få hjälp med att öka kunskapen om stress, och lära oss att fånga upp tidiga tecken på stress. Vi ska även få ta del av hur vi kan arbeta mer med effektiva team. HR ser också över möjligheter till föreläsningar och kortare digitala utbildningar för att förebygga stress. Men mer om allt detta senare i vår och höst.

Nästa medarbetarenkät i december

Det kommer sedan att bli ytterligare en medarbetarenkät i december. Dessa två mätningar, tillsammans med våra årliga arbetsmiljöronder, som sker efter sommaren, ger oss en systematisk uppföljning om prioriterade utvecklingsområden.