Tillväxtverket

Modern myndighet - ett resultatområde i fokus

Vad lägger vi i att vara en modern myndighet och hur ser vi till att ständigt vara det?

Hand målad grön

Ett allt snabbare förändringstryck

Tillväxtverkets omvärldsanalys pekar på ett allt större och snabbare förändringstryck i samhället. Där kraven från vår uppdragsgivare, våra kunder och intressenter ökar. Detta påverkar även oss som organisation. För att lyckas i vårt uppdrag och nå våra mål behöver verksamheten ständigt utvecklas på ett målmedvetet och systematiskt sätt.

Tillväxtverket har en pågående utvecklingsresa där omorganisationen som genomfördes under 2017 syftar till att möjliggöra ett ökat fokus på resultat och förenkling i verksamheten.

Styrelsen för myndigheten har identifierat resultatområdet Modern myndighet som viktigt för myndigheten. Delmålen för resultatområdet är:

  • Tillväxtverket är en attraktiv arbetsplats
  • Våra arbetsprocesser är enkla och smarta.

Målen ger vägledning. I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver vi ytterligare konkretisera vad vi lägger i att vara en modern myndighet och hur ser vi till att ständigt vara det.

En ständigt pågående utvecklingsresa

Vi har höga ambitioner när det gäller att utföra uppdrag med hög kvalitet och att ständigt utveckla vår verksamhet. Avgörande för att vi ska lyckas är att vi tar tillvara på kompetensen och engagemanget hos alla oss som jobbar här. Det är vi som är myndighetens viktigaste resurs och en förutsättning för att vi ska nå våra verksamhetsmål inom alla resultatområden. Vi behöver attrahera kompetenta personer över hela landet och ha arbetssätt som är enkla och effektiva.

Det pågår mycket just nu för att förenkla och förbättra

Det pågår flera insatser i organisationen för att nå målen om smartare arbetssätt och att vara en attraktiv arbetsgivare. Ledningsgruppen har till exempel beslutat om en strategi för ökad innovationskraft. Vi inför också digitala stöd för ett mer digitalt arbetssätt.

Medarbetar- och chefspolicyn ger ett bra stöd för verksamheten, och chefsmötena fokuserar under 2018 på att leda och utveckla medarbetarskapet. Vi arbetar aktivt med att profilera oss som en attraktiv arbetsgivare och nu finns en film om hur det är att arbeta på Tillväxtverket. Nu i oktober kommer en förenklad medarbetarundersökning som ger information om hur vi medarbetare upplever vardagen på Tillväxtverket och vad vi ser kan förbättras ytterligare.

På Medarbetarsidorna och på personalinformationen kommer vi under hösten få mer information om pågående insatser. Några exempel är:

  • Digitalisering: införa nya digitala stöd för att driva ett mer digitalt arbetssätt; it-utvecklingsråd för en samlad styrning av våra it-utvecklingsinitiativ. Leds av Nader Svärd på it-enheten.
  • Strategisk inriktning för AI och AI-nätverk: hur arbetar vi med AI, datastrategi etc. för att utveckla verksamheten. Leds av Nader Svärd och Christina Henrysson
  • Innovativ myndighet: En handlingsplan är framtagen och arbetet pågår. Bland annat har myndighetens idélabb Omtanken startat. Och ett Kund- och designteam finns som har metoder att gå från utmaning till testbar prototyp. Arbetet leds av Henrik Arwidsson, GD-staben.
  • Hur kan vi utveckla hur vi tar emot och genomför regeringsuppdrag på Tillväxtverket? Aslög Odmark och Klas Rabe från GD-staben leder ett arbete med arbetsnamnet ”Uppdrag från ax till limpa”
  • Utveckla myndighetens omvärldsarbete och att ytterligare stärka oss som kunskapsorganisation - hur kan vi agera på vår samlade kunskap? Ett uppdrag som leds av Kristian Viidas och AnnSofi Persson Stenborg vid avdelningen Kunskapsutveckling.
  • Behovsdrivet arbetssätt och kundresor: hur ser våra erbjudanden ut för andra aktörer runt oss och hur ser våra erbjudanden ut för våra slutkunder inom myndighetssamarbetet Starta och driva? Drivs av Carl Einerfors, avdelningen Förenkling.
  • Från ansökan till granskning: det genomförs just nu en kundresa över hur vi genomför projekt. Drivs av Gunilla Thorstensson på avdelningen Företag.

Leds av GD-staben

Arbetet med att hålla ihop utvecklingsresan mot en mer modern myndighet kommer att ledas från GD-staben. Stabens uppdrag är att bidra till en framtidsorienterad, kunskapsdriven och strategisk myndighet genom att ge stöd till ledningen och driva verksamhetsövergripande projekt och processer.

Sofie Arvidsson, som är projektledare, har precis börjat och håller just nu på att planera arbetet framåt.

Du är varmt välkommen att vara med - hör av dig med idéer och förslag!

Läs mer om GD-staben.