Tillväxtverket

Medarbetar­­enkät i nytt format

Det är dags att uppgradera feedbackkulturen! 

En ny medarbetarenkät har vuxit fram. Genom omvärldsbevakning med flera myndigheter och leverantörer för enkäter, syns en tydlig trend som visar att korta enkäter som skickas oftare under året, och med uppföljning i realtid, ger större individuellt engagemang.

Trenden visar en större möjlighet att agera på tidiga signaler om förbättringsområden och även större möjlighet att identifiera och ta tillvara på det som fungerar bra och som bidrar till välmående och engagemang i arbetet. På Tillväxtverket ska vi tillsammans bidra till bra värderingar, kultur och trivsel. Det är också viktigt med både individ- och verksamhetsutveckling, för att öka förmågan att skapa resultat tillsammans. 

Den nya medarbetarenkäten har 18 frågor och första utskick blir 15-21 oktober. Tanken är att enkäten skickas ut minst två gånger per år. Tillsammans med våra arbetsmiljöronder får vi då sammantaget minst tre mättillfällen per år. Resultatet delges på grupp-, enhets-, avdelnings- och myndighetsnivå, samt kommer att kunna jämföras över tid.

Efter enkäten går varje enhet igenom resultatet och har en dialog för att lyfta förbättringsområden men även vad som upplevs bra. HR har tagit fram ett stödmaterial.

Enkäten är kopplad till vår medarbetar- och chefspolicy, likabehandlingsfrågor samt föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Har du frågor? Hör av dig till HR.