Tillväxtverket

Reviderade Allmänna villkor för stöd

Tillväxtverkets allmänna villkor för stöd har reviderats. Allmänna villkor 2012, som har använts för stora delar av vår stödgivning, har omarbetats för att bli enklare och tydligare. De har också uppdaterats för att bli mer aktuella. 

Vid en första anblick ser de nya Allmänna villkor för stöd helt nya ut men egentligen är det inte så mycket som skiljer dessa från Allmänna villkor 2012. Villkoren har renodlats till att vara just villkor som Tillväxtverket ställer på stödmottagare. Sådant som är allmänt förklarande och som är mer av karaktären stöd till handläggaren har tagits bort och tas i stället om hand i den handbok för sökande och stödmottagare som inom kort kommer att finnas på Tillväxtverkets webbplats samt i handläggarstödet Guru.

Vissa avsnitt i Allmänna villkor 2012 har flyttats till mallen för utlysning då det rör sig om sådant som behöver vara känt för sökande redan innan en ansökan om stöd lämnas in. Exempel på det är upplysningar om projektperiod, information om EU:s statsstödsregler, ansökan om del- och slututbetalning, möjligheten till förskott samt direkta kostnader och kostnadsslag.

Allmänna villkor 2012 gäller beslut till och med 12 april 2018

Allmänna villkor 2012 gäller för de ärenden som har beviljats stöd fram till och med 12 april 2018. Beslut som fattas från och med 13 april 2018 omfattas av de nya Allmänna villkor för stöd. Det är fullt möjligt att, efter dialog med stödmottagare för redan beviljade projekt, byta ut Allmänna villkor 2012 mot Allmänna villkor för stöd. Det görs genom ett ändringsbeslut för det aktuella ärendet.

Det är viktigt att se utlysningstext, beslutet om stöd, Allmänna villkor för stöd och eventuella särskilda villkor för det aktuella ärendet som en helhet. Tillsammans skapar de grunden för den handläggning och ekonomiska granskning som ska göras för respektive ärende och sätter förutsättningarna för ett effektivt genomförande med ökat fokus på resultat snarare än enskilda kostnader.

Allmänna villkor under fliken för nationell finansiering, på sidan Ansök om stöd

Innehållsansvarig: Kajsa Mattsson