Tillväxtverket

Ledningsgrupp 27 februari: Smart specialisering – en fråga som växer i betydelse

Ledningsgruppen fortsatte diskussionen om vilka aktiviteter som ska prioriteras 2018 för att ännu bättre ta tillvara medarbetarnas innovationskraft. På agendan stod också en presentation av vårt arbete med Smart specialisering.

Prioritering av aktiviteter för att ta tillvara vår innovationskraft

Vid förra mötet i ledningsgruppen presenterade en projektgrupp under ledning av Henrik Arwidsson förslag på aktiviteter som ska bidra till att vi bättre tar tillvara innovationskraften hos alla medarbetare. Till dagens möte hade styrgruppen för projektet tillsammans med Henrik prioriterat bland förslagen.

Lena Carlsson, stabschef, ledde dagens möte eftersom gd Gunilla Nordlöf är i Barcelona för att delta i Mobile World Congress. Lena gav snabbt ordet till Anna Johansson (avdelningschef Förekling) som presenterade styrgruppens rekommendationer.

Styrgruppen föreslår att vi under 2018 prioriterar att:

  • Stärka stabens förmåga att leda arbetet med ökad innovationskraft.
  • Göra en nollmätning av hur medarbetare och chefer bedömer att vi står oss idag med avseende på innovation.
  • Växla upp initiativet Kunskap för tillväxt som avdelningen Företag genomförde förra året så att det omfattar hela myndigheten.
  • Planera för en medarbetardag i början av nästa år som har tema innovation.

Ledningsgruppen tyckte att det var bra prioriteringar. Det är viktigt att ledningen avsätter tid och resurser, en förstärkning av staben är redan på gång. Även idéen att skala upp Kunskap för tillväxt” är på väg att bli verklighet.

Workshop om utmaningar att tänka innovativt kring

Sen blev det workshop. Under ledning av Henrik Arwidsson diskuterade ledningsgruppen i bikupor och i helgrupp vilka utmaningar som ska vara utgångspunkt i nästa omgång av Kunskap för tillväxt. Det ska handla om sådant vi behöver tänka nytt kring för att leverera det vi har föresatt oss inom de sex resultatområdena i vår nya styrstruktur. Alla medarbetare som har förslag på innovativa lösningar ska under våren få pitcha dem. Ledningsgruppen fördelar sedan resurser för genomförande av de bästa förslagen. Det slipas fortfarande på detaljerna kring upplägget.

Resultatet av den 45 minuter långa workshopen bearbetas av Henrik Arwidsson och Tim Brooks.

Smart specialisering handlar om att prioritera för framtida konkurrenskraft

Cecilia Johansson och Ewa Andersson, båda vid enheten Miljöoch innovation, gav en lägesrapport kring arbetet med Smart specialisering. De har haft dialog med alla Sveriges 21 län som nu har prioriterat vilka områden de ska satsa på för att ha relativa konkurrensfördelar i framtiden. Västmanland har till exempel valt automation, energi, järnväg och välfärd och hälsa. Gävleborg ser bland annat materialteknologi och smarta hållbara städer som sina smarta specialiseringar.

- Vi genomför nu en pilot för att nå företag inom existerande kluster, berättade Cecilia. Vi kommer bland annat att erbjuda utbildning till 25-30 klusterledningar.

- Vilken relation finns till främjandesystemet, undrade Anna Johansson. Hur kan det stödja smart specialisering?

En jättebra fråga, konstaterade Cecilia. Regionerna jobbar mycket med att de kluster som väljs ut också ska stöttas av främjandesystemet. Det behöver vi också ta med oss på nationell nivå så att vi och andra nationella främjare bidrar till att stärka de områden som regionerna har valt att specialisera sig på. Våra regionala dialoger är en viktig del i det.

- Smart specialisering är en fråga som växer, konstaterade Tim Brooks (avdelningschef Företag). Inte minst inom EU. Den kommer med stor sannolikhet få ännu större tyngd i nästa period med de regionala strukturfonderna.

Efter punkten om smart specialisering övergick ledningsgruppen till att diskutera principer för hantering av gemensamma budgetposter 2018. Mötet kunde sedan avslutas redan vid lunchtid. Det händer inte så ofta.

Vid pennan: Aslög Odmark (GD-stab)