Tillväxtverket

Ledningsgrupp 28 november: Slutspurt med vp och budget

Den 14 december ska vår styrelse fatta beslut om verksamhetsplan och budget för 2018. Om en vecka ska underlaget vara klart. Ledningsgruppen diskuterade vilka verksamheter som ska lyftas som särskilt strategiskt viktiga 2018.

Första verksamhetsplanen i den nya styrstrukturen

Ledningsgruppen har under hösten arbetat med att utforma en förenklad styrstruktur för myndigheten. Styrelsen beslutade om denna vid sitt senaste möte den 23 oktober. De senaste veckorna har ett intensivt arbete pågått med att utforma innehållet i verksamhetsplanen på myndighetsnivå. Vilka verksamheter är särskilt strategiskt viktiga 2018 för att vi ska nå målen för resultatområdena?

Så här ser den förenklade strukturen och målen för resultatområdena ut

Resultatområden

De verksamheter vi lyfter i planen ska vi rapportera fortlöpande om till styrelsen. Det blir ett axplock så det gäller att tänka till. Vi gör mycket och allt ska förstås bidra till våra resultatområden och mål.

Avdelningscheferna fick i uppdrag att till den 1 december ha uppdaterat sina delar av planen. Maria Eriksson, Ekonomi, och Aslög Odmark, gd-stab, samordnar arbetet.

Budget

Även budgeten på förvaltningsanslaget diskuterades vid mötet. Ramarna 2018 för avdelningarna börjar bli klara. Styrelsen tar beslut om budget på en mer aggregerad nivå.

Två typer av indikatorer för att följa upp om vi är på rätt väg

Vid sitt möte den 14 december kommer styrelsen också att fatta beslut om vilka indikatorer vi ska använda för att följa upp målen i verksamhetsplanen. Utöver de styrelsen beslutar om kan vi alltid lägga till sådant som ledningsgruppen behöver för mer detaljerad information.

Vi kommer ha två typer av indikatorer. Omvärldsindikatorer för att följa utvecklingen i Sverige/Sveriges län i relation till centrala aspekter i målformuleringarna och indikatorer för att följa Tillväxtverkets verksamhet i relation till målen. Effekter på kort sikt av vår verksamhet tänker vi mäta genom att i enkäter fråga efter stödmottagarnas nöjdhet och bedömning av ökad förmåga som resultat av den aktivitet de har deltagit i. Effekter på medel och lång sikt följer vi genom utvärderingar och i relevanta fall genom att följa utvecklingen i deltagande företag med hjälp av registerdata.

Vid ledningsgruppens möte presenterade Lena Carlsson, Kunskapsutveckling, förslag till vissa kompletteringar till de indikatorer som tagits fram till tidigare möten.

- Vi behöver arbeta mer med att hitta bra indikatorer för att följa upp målet för Regional kapacitet, konstaterade gd.

Även indikatorerna för resultatområdet Modern myndighet kan behöva kompletteras på sikt för att ge bra information om kvalitet och riktning på det vi gör.