Tillväxtverket

Förbättringar från Förvaltning - november

Nya modeller och ny funktionalitet i Nyps och Min ansökan och uppdateringar som rör försumbart stöd (de minimis) - det är förbättringar och ändringar som lanserats av Förvaltnings enheter.

Nypsanalys (Data & Systemstöd)

Nya modeller som förbättrar:

 • KAP behörigheter -m0250
  För att underlätta kontroll av behörigheter och lösenord i Nyps och Nyps2020 finns en modell i Diver som innehåller uppgifter där detta framgår. Modellen heter KAP behörigheter -m0250.
 • Handläggningstid AOS -m0095
  Nu går det att följa upp handläggstider för utbetalningsansökningar i Diver, i modellen Handläggningstid AOS -m0095. Det ger bättre förutsättningar för att kunna mäta handläggningstider i Nyps för ansökan om utbetalning.
  Högst upp i Allmäntfliken vid beredning av utbetalning finns nu ett nytt fält för datum när ansökan kom till Tillväxtverket. Nyps föreslår här ett datum som handläggaren/granskaren vid behov kan ändra. I modellen framgår antalet dagar från ankomstdatum till utbetalningsdatum.
 • Eruf2020 geografisk schablonmodell m-0243
  Hur ärenden i Nyps2020 schablonfördelas geografiskt går att följa upp i Diver, i modellen Eruf2020 geografisk schablonmodell m-0243. Modellen används för att se en fördelning av beviljade medel på berörda kommuner och län. Beviljat belopp schablonfördelas över antalet berörda kommuner och summeras sedan på respektive län. För de stöd som endast anger fördelningen per län schablonfördelas beviljat belopp på antalet län. I modellen är det även möjligt att se länet/kommunen där aktören/stödmottagaren har sitt säte.
 • Eruf2020 aktivitetsindikatorer inkl. org.nr. -m0242
  För vissa Nyps2020 indikatorer registreras utfallet med organisations nummer. Det finns en modell för att följa upp dessa i Diver. Modellen heter Eruf2020 aktivitetsindikatorer inkl. org.nr. -m0242.

Ansvarig: Åsa Adamsson

Nyps handläggning

Nya funktionaliteter för handläggning:

 • Rättning i rapporten Allmänna beslutsuppgifter - datum för projektstart/avslut visas nu även för affärsutvecklingscheckar.
 • Frågeställningarna om sökt/beviljad finansiering från annat stöd har förändrats vilket också inbegriper frågan om försumbart stöd/de minimis. Kopplat till detta har en ny punkt i checklistan tillkommit, för påminnelse om intyg av de minimi då det är aktuellt.
 • En ny punkt i checklistan har tillkommit som riktar sig till det regionala investeringsstödet för att ta in intyg kring omlokalisering av verksamhet.
 • Möjligheten att skicka vidare till igångsättningstillstånd har tagits bort.

Ansvarig : Henrik Hedlund

Min ansökan

Min ansökan har fått en nya funktionaliteter:

 • Ny ansökanstyp för Hållbara Effektiva Transporter.
 • Allmänna förbättringar i att mata in tid- och aktivitetsplan, projektbudget, samverkanspartners, transportkostnader och indikatorer.
 • Bättre felhantering då det inte går att spara en ansökan.
 • Nya frågeformuleringar för andra offentliga stöd.
 • Bättre stöd för att välja direkt ur listor.
 • Spärr för att söka mer än beviljat stöd.
 • Möjlighet att ta fram missiv för ansökningar som redan signerats elektroniskt.
 • Felmarkeringar tas bort om man åtgärdar dessa.

Ansvarig : Henrik Hedlund

Ny och uppdaterad förteckning av försumbara stöd (de minimis)

När vi beviljar stöd till insatser som innebär att företag gynnas, så används ofta EU:s regler om så kallat försumbart stöd (de minimis). Upp till 200 000 euro per företag under en treårsperiod kan beviljas utan att det står i konflikt med EU:s statsstödsbestämmelser. För att stöd ska beviljas på ett rättssäkert sätt måste stödgivande myndigheter kontrollera att summan av olika försumbara stöd håller sig inom takbeloppet på 200 000 euro.

För att ge en överblick och för att underlätta kontrollförfarandet har det tagits fram en förteckning över de statliga stödordningar i Sverige som hänför sig till reglerna om försumbart stöd. Förteckningen är uppdaterad per den 1 september.

Ansvarig: Peter Blomquist