Tillväxtverket

Ny modell för medarbetarsamtal

Nu är det snart dags för samtal mellan chef och medarbetare inför det nya verksamhetsåret. Medarbetarsamtalen sker perioden november-januari.

Medarbetarsamtalen kompletteras med uppdragsdialoger

Enligt den nya modellen ska uppföljande samtal ske under året, så kallade uppdragsdialoger.

Per Cederblad

- Den nya styrmodellen för hela myndigheten med tydligare resultatfokus och vår chefs- och medarbetarpolicy med chefen som coach behöver återspegla sig i medarbetarsamtalet och hur det följs upp under året. Därför har vi på HR utvecklat den här processen, säger Per Cederblad, HR-strateg.

Tre tydliga mål efter medarbetarsamtalet

Medarbetarsamtalet leder till att en tydlig uppdrags- och utvecklingsplan formuleras. I den ska medarbetarens ansvarsområden, arbetsuppgifter, och några centrala mål tydliggöras.

Det finns nu tre olika typer av mål:

  1. Resultatmål – vad jag ska göra
  2. Medarbetarmål – hur jag ska nå målen och leva upp till förväntningarna i medarbetar- och chefspolicyn
  3. Kompetensmål – vad behöver jag utveckla på lång och kort sikt för att nå mina resultat- och medarbetarmål.

Uppdrags- och utvecklingsplanen som medarbetarsamtalet resulterar i ska vara ett levande dokument som medarbetaren och chefen följer upp under året. Chefen och medarbetaren kommer överens om hur det görs. För att säkerställa att det blir av ska alla åtminstone ha en halvårsuppföljning, om avstämningar kring målen inte sker på andra sätt.

- I fokusgrupper med medarbetare har det också framkommit att många upplever att de har haft otydliga uppdrag och för lite löpande dialog och uppföljning med chefen. Det finns också en utmaning när chef och medarbetare inte arbetar på samma ort och vi behöver därför nya former för avstämning. Det ledningen vill är att stärka resultatfokuset och att alla medarbetare känner att förväntningarna på dem är tydliga, säger Per Cederblad.

Ny mall

Chefen bokar in medarbetarsamtalet. Mall för förberedelse och planWord

Kommande lönerevision

Lönesamtalet för föregående period sker efter medarbetarsamtalen är avslutade. Lönerevisionen pågår februari- april.