Tillväxtverket

Förbättringar från Förvaltning - april

Uppdatering av Windows 10, nytt sätt för besökare att nå vårt Wifi, nya rutiner för att hantera regleringsbrev och annan rapportering samt en ny struktur för vår interna regelstyrning är några av förbättringarna som Förvaltning lanserar i april.

Uppdatering av Windows 10

Idag, den 19 april, kommer It att börja rulla ut en stor uppdatering av operativsystemet Windows 10 till alla datorer. Uppdateringen innebär stabilitetsförbättringar, för Windows 10 och även för Office, men du som användare kommer inte se någon stor skillnad i övrigt.

Läs mer om hur din dator kommer att uppdateras

Innehållsansvarig: Jonas Axelsson

Wifi för våra besökare

Från och med nu hjälper du dina besökare med att få tillgång till wifi genom gästnätet ”Tillvaxtverket-Guest” som är tillgängligt alla dagar mellan 06.00-21.00.

Vid besök av en eller ett fåtal
Om du har enstaka besökare följer du en enkel instruktion i Support Onlinelänk till annan webbplats

Vid besök av större sällskap
Om du har besök av fler än tio personer eller arrangerar en konferens bokar du konferens-id till wifi via receptionen i Stockholm eller Östersund. Det kan även ske i samband med bokning av konferenslokal via receptionen i Stockholm eller Östersund. Mer information om vad receptionen kan hjälpa med.

Registrera en egen enhet
Om du vill använda Tillvaxtverkets gästnät för en egen enhet, följ instruktion i Support Onlinelänk till annan webbplats

Innehållsansvarig: Roger Bergfoth

Ny struktur för vår interna regelstyrning

Nu genomförs det första steget i att få till en tydligare och mer lättillgänglig struktur för Tillväxtverkets interna regelstyrning. Från och med nu kommer alla nya styrdokument tillhöra någon av följande kategorier.

 • Policyer uttrycker myndighetens övergripande viljeinriktning inom ett visst område. Policyer är styrande för myndighetens förhållningssätt och handlande inom ett visst område eller i en viss fråga, men innehåller i sig inte några konkreta handlingsregler.
 • Arbetsordningar beskriver organisationen på en övergripande nivå.
 • Planer är en sammanställning av tidsbundna aktiviteter för att uppnå uttalade mål. I ett plandokument kan man även redovisa en strategi för att uppnå planens mål. Planer är av förhållandevis långsiktig och betydande karaktär. Planer på individnivå, till exempel mål- och utvecklingsplaner för medarbetare, räknas inte som styrdokument.
 • Interna regler beskriver specifika moment eller arbetsuppgifter som alla anställda har ansvar att följa. Reglerna kan innehålla både bindande regler, så kallade ”ska-regler”, riktlinjer som även tillåter alternativa handlingssätt samt vägledningar som redovisar eventuella regler som gäller för ett visst område liksom även praxis och exempel på bra arbetssätt.

Alla andra typer av interna styrdokument kommer att fasas ut under en tvåårsperiod.

Samtliga interna styrdokument ska diarieföras och publiceras på sidan Interna styrdokument. Interna regler kommer även att listas i en särskild förteckning.

De nuvarande handböckerna för hanteringen av EU-stöd föreslås inte omfattas av förslaget.

Innehållsansvarig: Jenny Forkman

Nätverksgrupp för statsstödsfrågor

När vi inom myndigheten genomför eller bekostar insatser som gynnar företag och stärker deras förmåga att konkurrera på marknaden ska vi beakta EU:s regler om statsstöd.

För att underlätta hanteringen av ärenden som har anknytning till EU:s statsstödsregler, har vi bildat en särskild nätverksgrupp för statsstödsfrågor. Tanken är att nätverket ska bredda Tillväxtverkets kompetens inom statsstödsområdet och att komplettera den resurs som idag finns tillgänglig via Juridikenheten.

Nätverket består av utsedda medarbetare som arbetar med ERUF-projekt: Anneli Norman, Gävle, Jörgen Örnling, Malmö/ÖKS, Linda Wiström, Luleå, Madelen Nilsson, Luleå och Tomas Eriksson, Örebro. I nätverket ingår också Jenny Perslow, Verksamhetsstöd samt Helena Möllerman och Peter Blomquist, Juridik.

Nätverksgruppen ska inte bara fungera som en resurs för alla programkontoren inom ERUF utan också kunna vara till hjälp vid frågor om statsstöd då insatser görs med nationella medel. Kretsen personer som ingår i nätverket kan komma att utökas framöver.

Möten och avstämningar hålls fortlöpande i gruppen, där olika frågor om statsstödstillämpning tas upp. Det kan gälla alltifrån strategiska aspekter till enskilda ärenderelaterade frågor. Den kompetens som finns och byggs upp inom gruppen ska kunna ge en kvalitetssäkrad rådgivning om statsstödsfrågor på ett enkelt och smidigt sätt, så långt det är möjligt.

Har du frågor som gäller statsstöd i ERUF eller insatser som görs med nationella medel kan du vända dig direkt till någon personer i nätverksgruppen. Skicka gärna dina frågor genom mejl. Om svaret på din fråga bedöms ha ett allmänt intresse kommer det också att publiceras i ELP. Du kan också ställa frågor direkt i ELP, där nätverksgruppen också involveras för att besvara frågor.

Innehållsansvarig: Jenny Forkman

Elektroniskt godkännande av dokument

Interna beslut, remissvar och återrapporteringar ska inte längre skrivas ut och undertecknas av beslutsfattaren. I stället ska dokument godkännas digitalt av beslutsfattaren i Public 360 och sedan även sändas digitalt. I Public 360 hittar du numera också mallarna för dessa dokumenttyper. Manualer för beslutsprocesserna finns i Support Onlinelänk till annan webbplats. Titta under antingen rubriken Public 360 eller Rekommenderade.

- Det här är ett stort och viktigt steg i riktning mot ett helt digitaliserat arbetssätt, kommenterar förvaltningschefen Mattias Åsander.

Läs mer om elektroniskt godkännande av dokument

Innehållsansvarig: Pontus Värmhed

Nya rutiner för hantering av regleringsbrev och avrapporteringar

Nu finns det en ny beskrivning av vilka rutiner som gäller för hur regleringsbrev och avrapporteringar fördelas i vår verksamhet. Rutinen förklarar hela processen från början till slut, från det att handlingen kommer in till registraturen, till vad avdelningschef/enhetschef/handläggare ansvarar för och hur respektive funktion ska diarieföra och slutligen avsluta.

Rutin för hantering av regleringsbrev och avrapporteringar

En nyhet vad gäller regleringsbreven är att det läggs upp separata ärenden för varje uppdrag och rapporteringskrav. Syftet är att åstadkomma en struktur som gör det lättare att följa upp våra åtaganden.

Nya handboksversioner för ERUF externt och internt

Version 4.0 av handbok för EU-projekt och version 2.1 av interna handboken finns nu publicerade.

Handbok för EU-projekt, version 4.0

Största delen av uppdateringen består av ändringar som är kopplade till ny upphandlingslagstiftning. Se de avsnitt som är uppdateradelänk till annan webbplats

Intern handbok 2014 - 2020, version 2.1

En översikt över ändringar jämfört med föregående version kan du se sist i handboken, i bilaga 2.länk till annan webbplats

(Upphandlingsavsnittet kommer att uppdateras utifrån nytt regelverk, i kommande version)

Ny rutin för gåvor (HR)

Rutinen för att ge gåvor till anställda har uppdaterats. Den ser ut så här:

 1. Du som chef eller administratör och som ska uppvakta en anställd kontaktar HR administratören genom att skicka ett mejl till personal@tillvaxtverket.se
  Tänk på minnesgåvor endast ges när en anställd fyller 50 år eller slutar efter minst 6 års anställning vid Tillväxtverket.
 2. HR administratören svarar genom att skicka ett dokument som visar de gåvor som finns att välja bland. Gåvorna finns även att se på sidan Gåvor och uppvaktning Gåvokortet skickas per post till dig som chef eller administratör som ombesörjer att ge det till den anställde.
 3. Du som chef eller administratör ser till att den anställde, som ska uppvaktas, får möjlighet att välja bland gåvorna. Den anställde meddelar sedan dig om sitt val, med vändande post.
 4. Du som chef eller administratör meddelar sedan HR administratören om vilken gåva som valts. HR ombesörjer sedan att beställa varan hos leverantören.
 5. Gåvan levereras till ert kontor. Det kan ta några dagar

Om du ska beställa gåvor under tiden 19 april – 3 maj 2017 kontaktar du Tony Schmidt.

Innehållsansvarig: Tony Schmidt

Mallar i word

Tycker du att det är svårt att hitta de mallar du behöver i ditt arbete? Då är det förhoppningsvis en glad nyhet att Verksamhetsstöd successivt lyfter in alla mallar i Officeprogrammen under Arkiv/Nytt. Arbetet är i full gång och gäller samtliga interna mallar.

Innehållsansvarig: Kajsa Mattsson

Behörighetsblanketter för Nyps/Nyps 2020

Nu finns det tydliga blanketter att använda när du behöver beställa en ny behörighet i Nyps eller Nyps 2020. Mallarna hittar du i Word under Arkiv/Nytt. Blanketten skickas in till den lokala Nypssupporten via Easit.

Innehållsansvarig: Gunnar Haglund