Tillväxtverket

Nya upphandlings­lagar

Den 1 januari 2017 trädde de nya upphandlingslagarna, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner i kraft.

De nya lagarna ska tillämpas på alla upphandlingar som påbörjats från och med 1 januari 2017. Nyheterna handlar främst om upphandlingar över tröskelvärden.

Vilken lag ska tillämpas?

Den upphandlande myndigheten ska avgöra vilken lag som gäller för upphandlingen utifrån olika situationer.

Om upphandlingen har inletts:

  • före den 18 april 2016, ska tidigare LOU och LUF tillämpas
  • från och med den 18 april 2016 fram till 1 januari 2017, ska tidigare LOU och LUF tillämpas men tolkas utifrån de nya
    upphandlingsdirektiven. Vissa direktivbestämmelser kan ha direkt effekt.
  • från och med 1 januari 2017, ska de nya upphandlingslagarna tillämpas

Nya begrepp och förändringar

A- och B-tjänster, försvinner, 19 kap

Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner. De tjänster som enligt tidigare regler var B-tjänster och som normalt upphandlades enligt reglerna i 15 kap. LOU respektive LUF har i nya reglerna istället delats upp i tre olika kategorier.

  1. Tjänster som är undantagna från reglerna
  2. "Sociala tjänster och andra särskilda tjänster"
  3. Tjänster som omfattas fullt ut av reglerna

För närmare beskrivning se upphandlingsmyndighetens informationsmateriallänk till annan webbplats

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en förteckning över tidigare B-tjänster. Här kan du filtrera eller söka fram de tjänster som är aktuella för tillfället för att se i vilken av de tre kategorierna ovan som tjänsten hamnar enligt de nya reglerna.

Förteckningen över tidigare B-tjänsterlänk till annan webbplats

Avtal mellan offentliga aktörer, 3 kap. 11-16 §§

Det har införts bestämmelser i den nya LOU, där det regleras i vilken utsträckning avtal mellan offentliga aktörer behöver konkurrensutsättas enligt upphandlingsreglerna.

Elektronisk upphandling, 10 kap 7 § och 12 kap 1-8 §§

Det har införts en övergripande skyldighet att upphandlande myndigheter ska genomföra upphandlingar med elektroniska kommunikationsmedel. Det är dock en skyldighet med flera undantag.

Läs mer om elektronisk upphandlinglänk till annan webbplats

Förhandling och annonsering, 6 kap. och 11 kap

De nya lagarna ger en ökad möjlighet att använda förfaranden som innefattar förhandling med anbudsgivarna.

Läs mer om annonsering och förfarandereglerlänk till annan webbplats

Prövning av leverantörer, 3 kap. och 15 kap

Nya regler om uteslutning och kvalificering av leverantörer. Viktigaste förändringarna är vilka krav upphandlande myndighet får eller måste ställa och även hur kontrollen av leverantörer ska gå till.

Läs mer om uteslutninglänk till annan webbplats

Regler för ändringar av avtal, 17 kap. 8-16 §§

Detaljerade regler av vad som gäller ifråga av ändringar av upphandlande avtal under avtalstiden.

Läs mer om ändringar av avtallänk till annan webbplats

Benämningen förfrågningsunderlag ersätts av begreppet anbudsinfordran 10 kap

Lag (2016:1145) om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats

Upplägget i nya LOU

1 kap Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner
2 kap Blandad upphandling
3 kap Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap Allmänna bestämmelser
5 kap Tröskelvärden

6 kap Upphandlingsförfaranden
7 kap Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
8 kap Elektroniska metoder för upphandling
9 kap Tekniska krav
10 kap annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande

11 kap Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
12 kap Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
13 kap Uteslutning av leverantörer
14 kap Kvalificering

15 kap Egen försäkran och utredning om leverantörer
16 kap Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt
17 kap Fullgörande av kontrakt
18 kap Projekttävlingar
19 kap Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av tjänster enligt bilaga 2

20 kap Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
21 kap Upphandlingsskadeavgift
22 kap Tillsyn