Tillväxtverket

Förbättringar - release oktober

Ny arbetsordning som rör alla anställda från 1 oktober. Ny hantering av behov av IT-utveckling. Det är ett par nyheter om förbättringar från avdelningen Förvaltning.

Ny arbetsordning med förväntningar på oss alla

Generaldirektören har beslutat en helt ny arbetsordning för myndigheten.
Läs den! Det är viktigt att alla som arbetar på myndigheten känner till vad som står där.

Enklare att få koll på ansvarsfördelningen

Huvudsyftet med den nya arbetsordningen är att det ska bli lättare för alla att hitta och kunna ta till sig hur organisationen ser ut och vem som ansvarar för vad.

Arbetsordningen innehåller också en del nyheter. Exempelvis finns ett nytt avsnitt där det beskrivs vilka förväntningar som finns på medarbetare i allmänhet och cheferna i synnerhet.

Den nya arbetsordningen börjar gälla den 1 oktober. Även avdelningarna får nya arbetsordningar inom kort.

Förteckning med delegeringar

En annan nyhet är att de allra flesta delegeringar har lyfts ut ur arbetsordningen, och också kommer att försvinna från avdelningarnas arbetsordningar. I stället kommer alla delegeringar att samlas i en gemensam så kallad delegeringsförteckning, där det kommer vara möjligt att söka fram delegeringar utifrån både ämne, organisation och person.

Delegeringsförteckningen kommer att finnas på sidan Vår interna styrning.

Där hittar du också rutiner för delegeringsförteckningen.

Ersättare för chefer

Ytterligare en nyhet är att alla chefer kommer att behöva utse en eller flera ersättare som ersätter honom eller henne vid kortare tids frånvaro.

Alla förordnanden av ersättare kommer att föras in i en särskild förteckning, som kommer att finnas på sidan Vår interna styrning. På samma sida hittar du nu rutiner för förteckningen över chefers ersättare.

Innehållsansvarig: Jenny Forkman, verksjurist

Ny hantering av it-utveckling

It-enheten inför ändringshantering (Change Management) och införandehantering (Release Management) för att höja kvaliteten i leveransen till verksamheten. Detta berör främst systemägare, Systemförvaltare eller projektledare inom IT.

Systemet införs för att hantera olika önskemål om förändringar eller införande av nya system eller applikationer inom it-området. En viktig del är ett formulär där man enkelt fyller i vad som önskas och kanske viktigaste av allt, vem ska vara ägare till och förvalta det man önskar. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Insidan.

Innehållsansvarig: Fredrik Svanberg, it-chef

Förvaltnings- och kontrollsystem utvecklas

Ett förvaltnings- och kontrollsystem för strukturfondsprogrammen från 2014 har nu reviderats. Samtidigt har ett motsvarande dokument tagits fram för Tillväxtverkets nationella stödformer, för att säkerställa rättssäkerhet och effektivitet i handläggning. Båda dessa dokument ligger till grund för de rutiner och stöd som tas fram till såväl handläggare inom myndigheten som till sökande och stödmottagare.

I egenskap av förvaltande myndighet för strukturfondsprogram är Tillväxtverket skyldig att i ett förvaltnings- och kontrollsystem beskriva samtliga funktioner inom handläggning av stöd samt de system vi har för redovisning, lagring och överföring av uppgifter. Systemet ska också innehålla en beskrivning av rapportering och rutiner kring oriktigheter, inklusive bedrägeri och återkrav av felaktigt utbetalda stödbelopp.

Innehållsansvarig: Kajsa Mattson, chef Verksamhetsstöd

Demomiljö först ut med Min ansökan på engelska

Det går nu att använda tjänsten Min ansökan på engelska, dock i begränsad omfattning. Först ut att med engelska ansökningar är DemoMiljö.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid, chef Stödärendesystem

Mer kontroll av ansökningar

Tillväxtverket utökar kontrollen av av projektmedel och företagsstöd och ger tydligare meddelanden till sökande då ansökningarna inte kan skickas in på grund av att huvudärendet har förändrats, till exempel bytt status eller fått förändrad budget.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid, chef Stödärendesystem