Tillväxtverket

Nytt arbetssätt för det strategiska regionarbetet

I och med att den nya organisationen för avdelningen Regioner börjar gälla från och med det nya året kommer även det strategiska regionarbetet att genomföras genom ett nytt arbetssätt.

Hur ska arbetet organiseras och genomföras?

De uppdragsansvariga på enheterna Regionalt tillväxtarbetet och Regional näringslivsutveckling, under avdelningen Regioner, ansvarar för att planera, koordinera och genomföra de strategiska regiondialogerna. För att kunna genomföra den insatsen är man beroende av den verksamhet som genomförs inom andra enheter eftersom det strategiska regionarbetet handlar om att kunna samla hela myndighetens erbjudande, för att möta regioners och i vissa fall kommuners behov på ett strategiskt sätt. .

Arbetet organiseras i tre myndighetsövergripande team som ansvarar för sju län vardera. I varje team finns tre huvudsakliga funktioner, 1. Uppdragsansvarig, 2. Länsansvariga, 3. Ansvariga för sakfrågor.

Illustration strategiskt regionarbete


Arbetet delas upp enligt följande:‌

Region

Län

Team

Norr

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg, Värmland


Uppdragsansvarig norr: (tf) Monika Kväl
Länsansvariga
Ansvariga för sakfrågor

Mellan

Västmanland, Uppsala, Stockholm, Örebro, Sörmland, Östergötland och  Gotland.

 

Uppdragsansvarig mellan: Monika Kväl
Länsansvariga
Ansvariga för sakfrågor

Södra

Västra Götaland, Jönköping, Halland, Kronoberg, Skåne, Blekinge och Kalmar


Uppdragsansvarig södra: Josefine Majewski
Länsansvariga
Ansvariga för sakfrågor

Uppdragsansvarig

I funktionen ingår att: 

 • Planera, leda, koordinera och tillsammans med relevant verksamhet genomföra de strategiska dialogerna i respektive län.
 • Ansvara för att ta fram nationella underlag i sakfrågor från avdelningen Regioner.
 • Sammanställa myndighetens nationella underlag i sakfrågorna.
 • Inför de strategiska regiondialogerna, värdera och ta ställning till, ur ett nationellt perspektiv, om hur det regionala tillväxtarbetet och de regionala tillväxtprocesserna behöver utvecklas för att bidra till att skapa en långsiktigt attraktiv miljö för näringslivets utveckling.
 • Vara kontaktperson för att bistå vid större varsel och omställningar i näringslivet, om myndigheten anser att det nödvändigt.
 • Ansvara för att återkoppla till teamet och att följa upp eventuella insatser som initierats med anledning av dialogen.

Länsansvar:

I funktionen ingår att: 

 • Ansvara för den regionala omvärldsbevakningen
 • Delta i regionala nätverk
 • Vid behov, ta fram regionala underlag
 • Delta i planering och vid behov, i genomförandet av de strategiska regiondialogerna
 • Ha löpande kontakt med respektive län inom enhetens verksamhetsområde.

Ansvarig för sakfrågor:

I funktionen ingår att:

 • Ansvara för att ta fram nationella underlag med bäring på avdelningarna Företag, Förenkling, Förvaltning och Kunskapsutvecklings verksamheter.
 • Delta i förberedelsearbetet av de strategiska regiondialogerna att ta ställning i aktuella sakfrågor för aktuellt län.
 • Ansvara för återkoppling till avdelningens verksamhet samt för att rätt enhet har kontakt med respektive län för att hantera sakfrågorna vidare, efter en strategisk dialog.
 • Ansvara för att återkoppla löpande, till den region som funktionen ansvarar för, om genomförande och resultat av insatser som genomförts utifrån de strategiska regiondialogerna.

Varför strategiskt regionarbete?

Tillväxtverket ska i alla delar av landet främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. I arbetet ingår bland annat att stödja och genomföra insatser som främjar ett aktivt och regionalt tillväxtarbete i länen och att utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog. Tillväxtverket ska även främja samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Genom att kraftsamla hela myndighetens arbete både inom den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken och att använda våra verktyg kan vi göra skillnad och öka vår förmåga att möta regionala utmaningar och stärka den regionala näringslivsutvecklingen.

Vad är strategiskt regionarbete?

Det strategiska regionarbetet, som utvecklats och drivits på Tillväxtverket sedan 2015, växlas nu upp ytterligare. Det är en egeninitierad insats som berör och involverar hela myndighetens verksamhet.

Arbetet syftar till att öka regionalt utvecklingsansvarigas förutsättningar och förmåga att främja näringslivets förnyelseförmåga och företagens utveckling i stort. Genom strategiska dialoger ska Tillväxtverket stödja regioner att prioritera och göra vägval som leder till ett effektivare genomförande av det regionala tillväxtarbetet. Tillsammans med vårt nationella perspektiv tillför vi myndighetens samlade kunskap i genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken.

I det strategiska regionarbetet ingår att i samtliga län:

 • Genomföra strategiska regiondialoger med regionalt utvecklingsansvarig aktör
 • Vid behov bjuda in relevanta nationella myndigheter att delta i dialogerna
 • Bedriva löpande omvärldsbevakning på nationell och regional nivå.
 • Där vi anser det relevant, genomföra operativa insatser inom verksamheten sakfrågor.
 • Där vi anser det relevant i nära samverkan med regionalt utvecklingsansvarig aktör finansiera särskilda strategiskt viktiga satsningar. I sammanhanget ska Tillväxtverket inta en aktiv och stödjande roll

Innehållsansvarig: Ingrid Arltoft Henriksson