Tillväxtverket

Regioners nya organisation klar

Nu är för de kvarvarande delarna av Regioners organisation fackligt förhandlade och beslutade. Det blir tre nya enheter och en förändrad chefsstruktur inom avdelningen. Sedan tidigare är enheterna Regionalt tillväxtarbete, Regional näringslivsutveckling och ÖKS klara.

Lars

Avdelningen Regioner ansvarar för att genomföra insatser som stärker ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell och regional nivå. Avdelningens primära målgrupp är de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i länen.

– De förändringar som genomförs ska stärka Tillväxtverkets roll som en nationell myndighet med regional närvaro. Vår styrka bygger på vår kombination av nationellt perspektiv med djup förståelse av varje regions specifika behov och förutsättningar, säger avdelningschef Lars Wikström. 

Tre enheter för regional tillväxt

De tre nya enheterna ska tillsammans bidra till att stärka Tillväxtverkets roll som en nationell myndighet med regional närvaro. De investeringar som enheterna har ansvar för ska stärka regionernas förutsättningar och förmåga att främja företagens konkurrenskraft.

– De nya enheterna med kontorens lokalisering på åtta orter i landet ger oss möjlighet att agera nära de utvecklingsaktörer som verkar på regional och lokal nivå. Jag ser detta som en möjlighet att bygga enheter med en tydlig uppgift att tillsammans stärka och effektivisera det regionala tillväxtarbetet, säger avdelningschef Lars Wikström.

Enheterna ska följa, beskriva och kommunicera resultat av regionala investeringar i aktuella län och regioner, genom länsansvar delta i det verksövergripande arbetet med strategiskt regionarbete samt genomföra de åtta regionalfondsprogrammen.

De tre regionala enheterna kommer att bestå av cirka 15 medarbetare vardera och är:

Regional tillväxt norra Sverige - Enhetschef John Wallon

Regional tillväxt mellersta Sverige – Enhetschef Per Persson

Regional tillväxt södra Sverige – Tillförordnad enhetschef Stefan Larsson (tjänsten kommer att utlysas inom kort)

En ny funktion inom avdelningen - programansvarig

För att stärka genomförandet av de åtta regionalfondsprogrammen utses åtta programansvariga inom avdelningen. Programansvariga ska samordna programgenomförandet och fokus i uppdraget är att verksamheten ska skapa, identifiera och kommunicera resultat av de investeringar vi genomför. Anna Bäckman, Henrik Blomberg, Helena Starfeldt, Maria Gelin Axelsson och Märtha Puranen kommer att vara programansvariga i den nya organisationen. Ytterligare tre kommer att utses under januari.

Strategiskt regionarbete på nytt sätt

I den nya organisationen kommer den tidigare funktionen regionchefer att tas bort. Enheterna Regionalt tillväxtarbete och Regional näringslivsutveckling kommer att få en mer aktiv roll i att samordna Tillväxtverkets samlade arbete och säkerställa det nationella perspektivet. De nya regionala enheterna kommer att få en tydlig uppgift att via länsansvariga säkerställa den regionala närvaron och kunskap i arbetet.

Läs om det nya sättet att arbeta med strategiskt regionarbete

Myndighetsövergripande regionala team

Tillväxtverket kommer även att inrätta verksövergripande team för att involvera och utveckla övriga avdelningarnas roll och ansvar i arbetet med regionerna.

– Genom förändringarna kommer hela myndigheten att få större nytta av de regionala dialogerna, vi tillför ett tydligare nationellt perspektiv och tydliggör betydelsen av att nyttja den regionala närvaron, säger Lars Wikström.