Tillväxtverket

En mer resursstark GD-stab

Som sista byggstenen i Tillväxtverkets omorganisation är nu en utökad GD-stab med en stabschef förhandlad och beslutad.

Generaldirektörens stab på idag två medarbetare kommer att utökas till fyra-fem medarbetare.

Målet är att skapa resursstark och samlad GD-stab för att ge ledningen bästa möjliga stöd och höja förmågan att hålla samman och driva verksamhetsövergripande projekt och processer.

Stabschef blir Lena Carlsson (idag tillförordnad avdelningschef Kunskapsutveckling).

Syftet med den utökade staben är att stärka det strategiska arbetet i myndigheten och bidra till en framtidsorienterad, kunskapsdriven och strategisk myndighet. I närtid prioriteras stabens arbete mot att stärka den strategiska utvecklingen av verksamheten, ökat resultatfokus och förenkling i verksamheten. Staben är i första hand en utvecklingsstab.

Exempel på vad staben kommer arbeta med är:

  • arbeta med strategiska utvecklingsprojekt, vilket såväl inkluderar att initiera dessa som att ha överblick över genomförande av strategiskt viktiga projekt på myndigheten
  • utifrån verksamhetens prioriteringar – driva på mot beslutade mål och bidra till ett helhetsperspektiv vad gäller våra olika uppdrag från till exempel regeringen
  • säkerställa en löpande verksamhetsutveckling, till exempel genom att skapa översikt/insikt i pågående verksamhetsutveckling i olika delar av organisationen samt säkerställa fokus mot övergripande prioriteringar för myndigheten
  • driva på nya arbetssätt och metoder för att utveckla utförandet av myndighetens uppdrag och erbjudanden mot kunder

Den utökade staben kommer börja sin verksamhet i februari.