Tillväxtverket

Förvaltnings­avdelningens nya organisation med nybildad granskningsenhet

Vartefter delar av vår nya organisation är fackligt förhandlad och beslutad presenteras den här på Medarbetarsidorna. Avdelning Förvaltning organiseras i sju enheter, varav en är en nybildad granskningsenhet.

Avdelningen Förvaltning ansvarar för att myndigheten har en modern förvaltning, kvalitetssäkrad handläggning och ett effektivt kontrollsystem. Avdelningen ger hela organisationen service inom HR, IT, ekonomi, juridik, granskning och allmän administration.

Avdelningen består sedan tidigare av sex enheter (läs mer om dessa nedan) och från årsskiftet tillkommer en enhet.

Ny enhet för samordnad granskning

Det bildas en ny granskningsenhet och den placeras på Förvaltningsavdelningen. I enhetens uppdrag ingår att genomföra ekonomisk granskning inom de nio regionala strukturfondsprogrammen, i de nationella programmen, landsbygdsprogrammet samt att genomföra FirstLevelControl-verksamheten (FLC). Enheten ska genomföra den ekonomiska granskningen i enlighet med det av Verksamhetsstöd beslutade systemet.

Tommy

Nya enhetschefen Tommy Anjevall

Enhetschef klar – gruppchefer rekryteras

Enhetschef blir Tommy Anjevall. Den nya granskningsenheten på ungefär 45 personer kommer att delas i tre grupper där gruppchefer ska rekryteras internt.

– Att alla granskningsekonomerna placeras i samma enhet ger ökade möjligheter att prioritera olika granskningar, att matcha behov med tillgänglig personal och att utveckla granskningsrollen, säger avdelningschef Mattias Åsander.

Granskningsråd förstärker

Granskningsenheten har inte uppdraget att genomföra ekonomisk granskning för finansiella instrument, transportbidrag samt de regionala investeringsbidragen. Programekonomer inom ÖKS ingår heller inte i granskningsenheten. Ansvaret för förvaltnings- och kontrollsystemet med handläggnings-, gransknings-, utbetalnings- och återkravsprocesser ligger även fortsättningsvis på Verksamhetsstöd.

All granskning ingår inte

För att förstärka rättssäkerheten och likabedömningen inom granskningsverksamheten får granskningsekonomerna större möjlighet att lyfta särskilt svåra granskningsfrågor till cheferna inom granskningsenheten. För att förstärka detta ytterligare på strategisk nivå införs också ett granskningsråd.

Sju enheter och övergripande verksamhet i dem

HR - Enhetschef Moa Hjertson
HR-enheten driver och utvecklar myndighetens personalpolitik (inklusive lönepolitik), arbetar med strategisk kompetensförsörjning, exempelvis rekrytering, och med att vidareutveckla arbetsmiljöarbetet.

Ekonomi – Enhetschef Yvette Lennartsson
Ekonomienheten ansvarar för ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning, däribland myndighetens årsredovisning. Enheten tillhandahåller ett ledningssystem för myndigheten och ett inköps- och upphandlingsstöd.

Intern service – Tillförordnad enhetschef Homan Sadat
Enheten tillhandahåller konferensservice, växelfunktion och allmänt administrativt stöd och ansvarar för att myndigheten har ändamålsenliga lokaler.

IT – Enhetschef Nader Svärd
Enheten tillhandahåller tjänster för IT-drift, IT-utveckling och IT-support samt ansvarar för att myndigheten har ett ändamålsenligt IT-stöd på arbetsplatsen.

Verksamhetsstöd – Enhetschef Kajsa Mattsson
Enheten tillhandahåller ett kontroll- och förvaltningssystem för hela organisationen, lämnar allmänt handläggningsstöd till kärnverksamheten och utvecklar bidragsvillkor.

Juridik – Enhetschef Jenny Forkman
Den juridiska enheten utvecklar och driver myndighetens regelstyrning, bedrägeri- och korruptionsbekämpning, ger allmän juridisk konsultation, företräder myndigheten i juridiska sammanhang och ansvarar för myndighetens registratur och arkiv.

Granskning – Enhetschef Tommy Anjevall
Enheten granskar ekonomin i de nio programmen inom ERUF, i de nationella programmen, landsbygdsprogrammet och genomför myndighetens uppdrag inom First Level Control-verksamheten (FLC).