Tillväxtverket

En mer innovativ myndighet – vad betyder det egentligen?

Vi jobbar hela tiden med innovation och förnyelse i olika former. Det kan handla om ständiga förbättringar, alltså att vi skruvar och förbättrar det vi redan gör. Det kan handla om helt nya lösningar, till exempel nya digitala tjänster. Men det kan också handla om nya arbetssätt såsom att involvera kunden i våra utvecklingsprocesser i mycket högre grad.

Under 2016 inventerade en projektgrupp Tillväxtverkets styrkor och svagheter inom de områden som värderas i tävlingen Sveriges modernaste myndighet. En slutsats var bland annat att vi behöver skapa en arena för att systematiskt fånga innovation och testa idéer från medarbetare för att utveckla arbetsprocesser och nya sätt att möta kunder och intressenter.

Tidigare i höstas fattade Tillväxtverkets styrelse beslut om en förenklad styrmodell med ett övergripande mål och resultatområden. Att öka vår innovativa förmåga med kunden i fokus hjälper oss att utforma processer och erbjudanden som gör att vi når våra mål.

Arbete igång

Därför finns nu en projektgrupp som ska utforska hur vi kan utveckla former för att arbeta mer strategiskt, systematiskt och samordnat på Tillväxtverket med att stimulera och ta tillvara medarbetarnas innovationskraft, arbeta användardrivet och hitta nya lösningar. En handlingsplan ska tas fram och presenteras för ledningsgruppen 30 januari. Handlingsplanen ska ha ett treårigt perspektiv (2018-2020).

Illustrationer av hur ökar vi vår innovationsmognad och vart är vi på väg

Innovationsmognad
Förflyttning

Vad är innovativ förmåga?

I den nyligen släppta rapporten Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (finansierad av Vinnova) har man kommit fram till att de myndigheter som fokuserar både på externa kunder och som bedriver innovationsarbete genom mindre stegvisa insatser och radikala insatser lyckas bättre. Det traditionella sättet att driva innovation, genom att exempelvis samla in idéer (exempelvis ”företagslåda”) eller driva enskilda innovationsprojekt, kommer inte att räcka. Myndigheter behöver hitta en balans mellan olika typer av innovation. Rapporten menar att när en myndighet förstår följande tre perspektiv så kan man nå sin fulla potential:

  • Värdesystem: Vilken roll ska myndigheten ha i omvärlden? Hur kan man stimulera/möjliggöra/driva innovation med hjälp av/genom andra aktörer (öppen innovation)?
  • Organisation: Hur ska myndigheten utformas och ledas för att stödja innovativa arbetssätt (styrning, arbetssätt, resurser, kompetens, kultur)?
  • Innovationsprojekt: Hur ska myndighetens olika projekt drivas för att kunna stödja/realisera innovation (idégenereringssystem, process/modell)?

Bred omfattning av innovationsarbetet

Omfattning


Hör av dig till projektgruppen

Projektgrupp gör just nu en inventering av vad som görs inom myndigheten, tittar på hur andra myndigheter jobbar med innovation och utforskar om något behöver göras annorlunda. Viktigt är så klart att stärka och lyfta det som redan görs bra.

Hör mer än gärna av dig till oss om du har tankar eller förslag.

Projektgrupp:

Henrik Arwidsson, Tjänsteutveckling, projektledare

Johann Giorgi, Analys

Monika Kväl, Regionalt tillväxtarbete

Sandra Linde, Miljö och Innovation

Styrgrupp:

Anna Johansson, avdelningschef Förenkling, projektägare

Lena Carlsson, tf avdelningschef Kunskapsutveckling

Aslög Odmark, GD-stab

Regina Summer, Miljö och innovation

Det finns även en referensgrupp med representanter från alla avdelningar.