Tillväxtverket

Delar av Regioners nya organisation klar

Vartefter delar av vår nya organisation är fackligt förhandlad och beslutad presenteras den här på Medarbetarsidorna. På avdelningen Regioner är tre enheter och förstärkning med en ställföreträdande avdelningschef förhandlat och klart.

Avdelningen Regioner ansvarar för att genomföra insatser som stärker ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell och regional nivå. Avdelningens primära målgrupp är de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i länen.

Ställföreträdande avdelningschef

En ställföreträdande avdelningschef tillsätts för att bistå avdelningschefen i arbetet med att leda och utveckla arbetet inom avdelningens ansvarsområden. Den som får uppdraget är Patrik Sällström, idag regionchef för Norra Sverige. Som ställföreträdande avdelningschef får han också ansvar för ÖKS verksamhet, nationell samordning och utveckling av regionalfondsprogrammen.

Tre enheter klara 

Två enheter får tyngdpunkt i ett nationellt perspektiv och i nationella uppdrag, med uppgifter som stärker regional näringslivsveckling och regional kapacitet. Dessa är:

Regionalt tillväxtarbete - Enhetschef Ingrid Arltoft Henriksson

Enheten stärker regionernas förmåga till strategiska vägval. Enheten ansvarar för verksamhet som bidrar till dialog, samverkan och ökad kunskap hos både regionalt utvecklingsansvariga, andra regionala aktörer samt statliga myndigheter. Regionala processer och regionalt tillväxtarbete är enhetens kunskapsområden. Enheten får nya uppgifter och uppdrag kopplat till Östersjöstrategin, Östersjöprogrammet och vår roll som kunskapsnod för Interreg.

Regional näringslivsutveckling (nuvarande Regionala miljöer) - Enhetschef Åsa Bjelkeby

Enheten stärker attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. Enheten ansvarar för verksamhet som stärker kommuner och regioners förmåga att skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivets utveckling. Samhällsplanering, näringslivsutveckling, regional kompetensförsörjning och kommersiell service är enhetens kunskapsområden.

Därtill blir en enhet för ett specifikt program över landsgränser:

ÖKS - Enhetschef Magnus Schönning

Enheten ÖKS ansvarar för EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)
och är förvaltande myndighet (FM) och landsgemensamma sekretariat för det. Programmet syftar till att bidra till hållbar tillväxt i Öresund-Kattegatt-Skagerrak­regionen genom att stödja gränsregionala projekt som löser gemensamma samhällsmässiga utmaningar.

Delar av omorganisationen är inte klar

Övriga delar av avdelning Regioner är inte klarförhandlade.

Nuläget omorganisationen

Förvaltning är inte klar. Regioner delvis klart. Kommunikation kvarstår som idag. Information om övriga klara avdelningar, Förenkling och Kunskapsutveckling, hittar du på samlingssidan Förändring av organisationen.