Tillväxtverket

Vad gör en plats attraktiv?

Vi ställde tre frågor till Anita Sandell och Maria Engström, som jobbar med regeringsuppdraget Stärkt lokal attraktionskraft, om vad som gör en plats attraktiv.

Tre frågor till Anita och Maria

Vad handlar Stärkt lokal attraktionskraft om?

– Stärkt lokal attraktionskraft är ett regeringsuppdrag som syftar till att långsiktigt och strategiskt stärka attraktionskraften på lokal och regional nivå. Under perioden 2015–2018 stödjer och vidareutvecklar vi på Tillväxtverket det arbete som kommuner och andra aktörer bedriver.

Tio kommuner, från Överkalix i norr till Gotland i söder, har utsetts till pilotkommuner som ska arbeta för att stärka attraktionskraften utifrån sina lokala förutsättningar. Analys, löpande följeforskning och resultatspridning är viktiga delar av uppdraget och därför har vi ett nära samarbete med följeforskare, säger Anita Sandell, programansvarig.

Vilka resultat har framkommit hittills?

­– De forskare som följer programmet, Josefina Syssner och Albin Olausson vid Linköpings universitet, har fokuserat på hur frågor om lokal utveckling och attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk nivå, i synnerhet i relation till andra lokala aktörer. De konstaterar att det finns olika sätt för kommuner att skapa legitimitet för den lokala utvecklingspolitiken. Dels beror det på hur de formulerar sina målbilder och dels på hur de genomför själva politiken.

– Forskarnas analyser visar att många kommuner tycker att de borde axla rollen som ”en nätverksaktör och arena för samförståndsbyggare”. Trots det identifierar de sig snarare som en kommun utan en förankrad och sammanhållen målbild – ”en genomförandeorganisation utan kompass” – som forskarna själva uttrycker det. Den slutsatsen är viktig att reflektera över och något vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Maria Engström.

Hur kan kommuner och regioner dra nytta av pilotkommunernas arbete?

– Vi kan redan nu identifiera och lyfta goda exempel, både inom pilotkommunernas nätverk och till andra aktörer som står inför liknande utmaningar. Vi har tidigare uppmärksammat Flen, som gjort en turistisk översiktsplan, Kramfors, som tagit fram en mental karta och Östhammar, som effektiviserar detaljplaneförfarandet för att locka fler byggherrar till kommunen. Utöver att lyfta flera goda exempel, kommer vi under nästa år att sammanställa lärdomarna från pilotkommunerna för att ta fram en ”best practice” för hur kommuner och regioner kan jobba långsiktigt kring dessa frågor, avslutar Anita Sandell.

Ta del av populärversionen av forskningsrapporten, Vad gör en plats attraktiv, från Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet.PDF