Tillväxtverket

Ledningsgrupp 3 oktober: Indikatorer, rapporter till regeringen med mera

Ledningsgruppen hade en fullspäckad agenda den 3 oktober som spände från fortsatt arbete med styrmodellen till hur vi kan bli effektivare när vi rapporterar till regeringen.

Standardindikatorer för att följa upp målen för våra resultatområden?

En ny struktur för vår interna styrning är på plats. Det formella beslutet ska styrelsen ta vid sitt möte den 23 oktober. Utvecklingsarbetet fortsätter. Nästa steg är att fastställa vilka indikatorer vi ska använda för att följa upp våra mål.

Frida Andersson (Uppföljning och utvärdering) och Sigrid Hedin (Analys) gav vid ledningsgruppens möte ett första inspel. Det övergripande målet – Hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige – kommer vi att följa med hjälp av omvärldsindikatorer som hjälper oss att bedöma läget i Sverige när det gäller tillväxt och regional utveckling. På resultatområdesnivå föreslog Frida och Sigrid att vi ska använda standardindikatorer som är desamma för alla resultatområden. De mer tematiska indikatorerna föreslår de ska ligga på prestationsnivå.

Ledningsgruppen tyckte att principerna i förslaget var bra men önskade till nästa möte få se exempel på hur det skulle kunna se ut.

Läs nyheten Ny enklare styrstruktur klar.

Information om beslut som är viktiga att känna till ska bli lättare att hitta

Vår internrevisor har konstaterat att det inte är tillräckligt väl definierat vilka beslut som fattas av generaldirektören och att det är oklart var information om den typen av beslut går att hitta.

Aslög Odmark (Gd-stab) och Jenny Forkman (Juridik) presenterade en handlingsplan som de har tagit fram och förankrat med gd. Informationsåtgärder är en bärande del i den, bland annat de här referaten från ledningsgruppens möten som publiceras sedan en tid tillbaka.

Ett viktigt klarläggande är att ledningsgruppen inte fattar några kollektiva beslut i övergripande strategiska frågor som rör hela myndigheten. Gruppen är rådgivande till gd som i huvudsak fattar beslut i samband med veckoberedning. Mer information om hur beslutsgången ser ut på Tillväxtverket kommer inom kort i en särskild artikel på Medarbetarsidorna.

Frida Andersson (till vänster) ger förslag kring rapporter till regeringen. Anna Johansson och Mattias Åsander lyssnar.

Arbetet med att ta fram rapporter till regeringen kan bli effektivare

Frida Andersson (Uppföljning och utvärdering, till vänster på bilden) kom tillbaka efter lunch för att presentera ett förslag på hur vi kan bli effektivare i vårt arbete med att ta fram rapporter till regeringen. Förslaget handlar i första hand om de mer omfattande ekonomiska rapporter och översikter över projektverksamhet med mera som årligen tas fram.

En bättre intern samordning och tätare dialog med departementet om deras behov och hur rapporteringen kan bli mer rationell är några av förslagen. Bättre samordning kan både höja kvaliteten i det vi levererar och göra arbetet mindre tidskrävande.

- På sikt när vi har vårt datalager på plats ser vi framför oss att det räcker med en knapptryckning för att få fram den information som vi eller andra behöver ur våra system, framhöll Lena Carlsson (tillförordnad avdelningschef, Kunskapsutveckling)

Årets skyddsronder visar på IT-stress

Huvudskyddsombudet Maria Helle och HR-chef Moa Hjertson, arbetsgivarrepresentant, informerade om resultatet av de skyddsronder som har genomförts under året. De visar bland annat att krånglande IT ger stress. Kanske IT-skyddsronder kan vara något? Eller, är vi förbi barnsjukdomarna?

Medarbetarna för också fram att de ser behov av att roller, ansvar och förväntningar på den enskilde blir tydligare. Ledningsgruppen ser att den utvecklade strukturen för medarbetarsamtal som ska införas, med bland annat ett samtal mer än tidigare för uppföljning, kan hjälpa till med det.

En spännande Stora tillväxtdagen – och, vi är mer stolta och engagerade än tidigare!

Marie Berglund Ahlstrand (Övre Norrland) informerade om den Stora tillväxtdagen som äger rum den 26 oktober i Umeå på temat ”Företagen, staten och kapitalet”. Det är runt 130 personer anmälda som får lyssna på både flera av våra egna medarbetare och företrädare för banker med flera. Marie kommer att vara moderator.

Från kommunikationskonsulten Gullers grupp fick ledningsgruppen höra att Tillväxtverket nu är mer känt som en stolt och engagerad myndighet än 2014. De har djupintervjuat 22 personer bland våra intressenter. De ser en tydlig förändringsresa! Mer information om det kommer.