Tillväxtverket

Ny enklare styrstruktur klar

Vi får ett övergripande mål och sex resultatområden satta av ledningsgruppen. Styrelsen tar beslut 23 oktober.

Chefsgruppen

Chefgruppen samtalar om nya styrsystemet.

Före sommaren startade ett arbete med att förenkla vår struktur för den interna styrningen. Målet har varit färre styrande formuleringar och istället större tyngd åt de som blir kvar. Tydlighet har varit ett ledord. Ledningsgruppen ska ge styrande signaler som ger tydlig vägledning åt övriga organisationen när vi prioriterar och verksamhetsp

Workshopar i ledningsgruppen

Ledningsgruppen har haft flera workshopar för att utmejsla det som nu är ett färdigt förslag att presentera för styrelsen den 23 oktober. Till sin hjälp har gruppen haft Maria Eriksson (Förvaltning) och Aslög Odmark (gd-stab) som har spelat in idéer och drivit på processen. Även flera personer på Kunskapsutveckling har lagt ner ett stort arbete på att ge inspel och hålla i workshops, bland andra Jens Heed och Sigrid Hedin.

Den nya förenklade styrstrukturen innebär:

  • Vår vision och verksamhetsidé är kvar. De gör det tydligt att det är företag som är våra kunder. Visionen säger också att det är företag som har potential och som vill växa vi primärt vänder oss till.
  • Målbilden är borttagen och de tidigare tre övergripande målen har ersatts med ett övergripande mål: Hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av landet. Ett mål som visar att vi alla jobbar tillsammans i samma huvudsakliga riktning.
  • Sex stycken resultatområden talar om vad som är mest relevant för myndigheten att arbeta med på några års sikt. För varje område har ledningsgruppen formulerat mål som anger riktningen för vad gruppen vill se hända inom området. Resultatområdena är förenkling, kompetensförsörjning, digitalisering, affärsutveckling och regional kapacitet samt modern myndighet.
  • Ett av de sex resultatområdena, modern myndighet, handlar om hur vi ska arbeta för att åstadkomma det vi har föresatt oss inom de övriga fem. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller kompetenta och engagerade medarbetare. Det är också viktigt att våra arbetsprocesser är enkla och smarta. Resultatområdet Modern myndighet med sina två mål ersätter de tidigare tre interna målen.
  • De tidigare prioriteringarna tas bort. Prioritering görs inom och mellan resultatområden genom beslut om resurstilldelning i samband med verksamhetsplaneringen. Inför höstens verksamhetsplanering kommer ledningsgruppen att peka ut verksamhet som är särskilt strategiskt viktig för att nå de satta målen.Det här är den strategiska plattformen för vårt arbete. Den kommer att finnas i den reviderade version av vår verksamhetsstrategi som styrelsen tar beslut om den 23 oktober.
Nytt styrsystem

Lättöverskådligt och med en tydlig röd tråd, tyckte cheferna

Den nya styrmodellen presenterades av ledningsgruppen vid chefsmötet i torsdags. Lättöverskådlig med en tydlig röd tråd och utpekad riktning var några av omdömena. Cheferna konstaterade också att det resultatområde som handlar om att vara en modern myndighet med effektiva processer blir ett av de viktigaste för att få ihop verksamheten och nå målen.

Verksamhetsplanering och indikatorer nästa steg

Nu startar verksamhetsplaneringen. Parallellt med det fortsätter arbetet med att utveckla styrmodellen. Nästa steg är att ledningsgruppen ska fastställa en första version indikatorer som speglar vår verksamhet inom de sex resultatområdena, och som hjälper oss att mäta om vi rör oss i riktning mot de uppsatta målen.