Tillväxtverket

Ledningsgrupp 19 september: Nästan i mål med målen

Största delen av ledningsgruppens möte den 19 september ägnades åt att slutföra diskussionen om mål för vår verksamhet. Den nya styrstrukturen ska presenteras vid chefsmötet den 28 september och vid kommande personalinformation.

Mål, indikatorer och resurser för resultatområdena

Ledningsgruppen filade på målen för de resultatområden som ska bli en central del i vår nya förenklade styrning. De formuleringar som gruppen tog fram vid en workshop den 5 september har bearbetats vidare i de olika avdelningsledningarna.

Har vi ringat in det som är viktigast att våra insatser förändrar inom de olika områdena? Ger formuleringarna en tillräcklig styrning? Det var några av frågorna som ledningsgruppen diskuterade.

- En viktig uppgift för ledningsgruppen blir att under hösten bestämma vilka indikatorer vi ska använda för att mäta och bedöma om våra insatser ger de resultat vi vill se, konstaterade gd.

- Målen ger en riktning, indikatorerna ger underlag för styrning av hur vi bäst använder våra resurser, betonade gd vidare.

Vid ett extrainsatt möte i ledningsgruppen den 26 september ska gruppen börja analysera och dra slutsatser av hur vi idag fördelar våra tillgängliga resurser mellan de utpekade resultatområdena.

Rapport från omvärlden

Ett parlament för eurozonen?

Aktuellt i omvärlden är en stående punkt på ledningsgruppens dagordning. Ulf Savbäck, Analys, informerade om Macrons ”linjetal” om EU. Macron vill ta kampen för en ”europeisk suveränitet”, emot nationalistiska krafter och emot stormakter som Kina och USA som försöker ta kontrollen över européernas framtid. En budget och ett parlament för eurozonen är några bärande delar i presidentens budskap. Ulf berättade också om innehållet i Junckers årliga tal om tillståndet i unionen.

Aktuella företagsundersökningar

Christina Nyström, Analys, rapporterade om aktuella företagsundersökningar – utöver vår egen Företagens villkor och verklighet 2017 som lanseras vid ett frukostseminarium den 27 september. Almi presenterade en tillväxtkartläggning bland små och medelstora företag i början på sommaren. Företagarna publicerade häromveckan sin årliga småföretagsbarometer. Flera slutsatser är desamma, men det finns också skillnader. Tillväxtverkets undersökning har största antal svarande.

Lars

Lars Wikström, avdelningschef Regioner, kommenterade:

- Resultaten från både vår egen undersökning och andras ger viktig kunskap som vi ska ta tillvara när vi utvecklar vår verksamhet. Vi behöver ta kunskapen vidare och omsätta den i handling.

Ett första konkret tillfälle för det är i den kommande verksamhetsplaneringen.