Tillväxtverket

Vår roll att stödja i regionalt tillväxtarbete blir tydligare

Den 1 augusti trädde en ny förordning inom regionalt tillväxtarbete ikraft. En stor nyhet för oss som myndighet är att förordningen tydligt pekar ut att Tillväxtverket ska stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Ett arbete som enheten för regionalt tillväxtarbetet redan bedriver.

Den nya förordningen (2017:583) ersätter i helhet den tidigare förordningen från 2007. De mest väsentliga förändringarna i den nya förordningen gäller särskilt bestämmelser om den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Förutom det innehåller förordningen bestämmelser om det regionala utvecklingsansvaret och hur statliga medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.

I stort har den nya förordningen tydligt anpassats till En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Den återspeglar också de synpunkter, om bland annat RUS och statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet, som Tillväxtverket fört fram under åren. Vi som myndighet är därmed med och påverkar utvecklingen av den regionala tillväxtpolitiken.

Mer om de mest väsentliga förändringarna

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS

Den nya förordningen:

  1. Pekar ut strategier och program som regionalt utvecklingsansvariga aktörer ska beakta när de tar fram och reviderar en RUS.
  2. Anger att RUS utgångspunkt, det vill säga analysen, ska ta hänsyn till olika typer av landsbygder och tätorter förutom de funktionella regionala sambanden inom regionen och mellan regioner.
  3. Uppmanar regionalt utvecklingsansvariga aktörer att se över RUS åtminstone en gång mellan varje val till landstings- och kommunfullmäktige.
  4. Anger att fastställda RUSar ska lämnas till regeringen och till en rad statliga myndigheter och aktörer som nämns i förordningen (§13).

Statliga myndigheters medverkan

Syftet med förändringarna i förordningen är bland annat att regeringen vill stärka den regionala dimensionen hos utpekade myndigheter inom deras nationella verksamheter. Regeringen markerar att myndigheterna ska samråda med, informera och biträda regionalt utvecklingsansvariga aktörer inom sina respektive verksamhetsområden. Vidare vill regeringen främja dialogen mellan myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga aktörer i frågor som rör verksamhetsminskningar.

Att statliga myndigheter medverkar i det regionala tillväxtarbetet är en förutsättning för att nå målsättningen för den regionala tillväxtpolitiken. Förordningen beskriver också hur regeringen anser att myndigheterna ska medverka i det regionala tillväxtarbetet. På det viset är myndigheter med och stärker den regionala kapaciteten i arbetet för hållbar tillväxt.

Innehållsansvarig: Carolina Schönbeck